ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดส่งบุคลากรจำนวน 3 คน คือ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ และนางพรรณี จิวพุทธิธรรม  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้อำนวยการและ/หรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับสำนัก เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักสหกิจศึกษา  สำนักแนะแนวฯ สำนักรับสมัครนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากร ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)

ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ที่พัฒนาขึ้นใหม่



ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ ได้ชี้แจง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้หน่วยงานได้รับรู้ถึงความเกี่ยวข้องของตัวบ่งชี้ระดับสถาบันกับระดับหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงาน ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้มีตัวบ่งชี้กลางที่ทุกสำนัก/ศูนย์ ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน มีจำนวน 10 ตัวบ่งชี้ จาก 3 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานที่ได้กำหนดขึ้นเองตามพันธกิจของแต่ละสำนัก/ศูนย์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

ตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงาน (11 กันยายน 2563)


ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จัดส่งเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายในเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562