การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักหอสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อค้นหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนด และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป โดยบุคลากรภายในส่วนงานต่างๆ ของสำนักฯ ได้มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามที่จะปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสามารถตอบสนองแนวคิดตลอดจนนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการบริหาร และการบริการของสำนักฯ ให้คงอยู่ และพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบสอบคุณภาพภายใน

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.30 น. โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

  • ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ประธานกรรมการ
  • ดร.วิริยาพร ศิริกุล กรรมการ
  • ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 4.84 คะแนน (เท่ากันกับผลการประเมินตนเองของสำนักฯ)     

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2560 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน
   องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ (5/1) 5.00
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 5.00
   องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (28.88/6) 4.81
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5)

3.88
ตัวบ่งชี้ 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 6 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 2.6 การบริหารทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน 5 ข้อ 5.00
    องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (29/6) 4.83
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน 5 ข้อ 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 5.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3

( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)

(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) 62.88 4.84
(จำนวนตัวบ่งชี้) 13

 

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้กล่าวชมสำนักฯ มีจุดเด่น ดังนี้

 1. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ของสำนักฯให้มีความชัดเจน สามารถนำไปวางแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
 2. มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ในลักษณะศูนย์ฝึกอบรม
 3. มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เพื่อการบริการแก่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เช่น เครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่ม TU-THAIPUL ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมจากการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นำมาใช้ในการยืมระหว่างห้องสมุด(ระบบ EDS)
 4. มีการกำหนดบุคลากรในการพัฒนาอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ดังนี้

 1. ควรจัดทำแผนระยะสั้น ระยะยาวของสำนักฯ เพื่อจัดทำแผนประจำปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
 2. ควรขยายผลการจัดการความรู้ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา คณาจารย์ และผูใช้บริการอื่นๆ เพื่อต่อยอดและขยายผล
 3. ควรมีการให้การอบรม education application สำหรับการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งจัดกลุ่มตามพื้นฐานของผู้เข้าอบรม
 4. สำนักฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ใช้ให้มากขึ้น และควรเพิ่มการให้บริการในเชิงรุกมากขึ้น
 5. ควรพัฒนาตัวบ่งชี้เฉพาะของสำนักฯ ตัวบ่งชี้ 2.4-2.6 ควรปรับเกณฑ์มาตรฐานให้มีการประเมินทั้งคุณภาพและปริมาณของ software และ hardware เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ

 


 

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560