ผู้เยี่ยมชม ห้องสมุด

ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบัน หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร โดยได้นำชมแนะนำสถานที่ ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรเภสัชศาสตร์  เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.      

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ Read More »

  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการฯ จาก สป.อว. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. กำหนดการตรวจเยี่ยม

ยินดีต้อนรับ Read More »

กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563  ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ จำนวน 11 ท่าน โดยได้แนะนำห้องสมุด นำชมพื้นที่ และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้จัดให้บริการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สำหรับค้นคว้าตามอัธยาศัยระบบจอสัมผัส (Touchscreen Computer Zone & Touchscreen Desktop Computer) คอมพิวเตอร์ สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระบบจอสัมผัส คอมพิวเตอร์ สำหรับค้นคว้าด้านวิชาการระบบจอ LED (ห้องดิจิตอลฯ) คอมพิวเตอร์ สำหรับการสืบค้น OPAC คอมพิวเตอร์ สำหรับการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเล่น iPod และเครื่องเล่น MP3 อุปกรณ์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ (หูฟังและแว่นตาสามมิติ) เครื่องถ่ายเอกสาร พื้นที่ให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Living Library Zone)

กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 Read More »

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  (ประธาน), รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม (กรรมการ), ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (กรรมการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ (กรรมการและเลขานุการ)  พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักและหน่วยงาน คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ) และอาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ) นำชมและแนะนำสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร12) ชั้น 2-3 คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เยี่ยมชมสำนักหอสมุดฯ Read More »

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักหอสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อค้นหาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนด และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป โดยบุคลากรภายในส่วนงานต่างๆ ของสำนักฯ ได้มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามที่จะปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสามารถตอบสนองแนวคิดตลอดจนนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการบริหาร และการบริการของสำนักฯ ให้คงอยู่ และพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.30 น. โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560 ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ประธานกรรมการ ดร.วิริยาพร ศิริกุล กรรมการ ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ กรรมการและเลขานุการ ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 4.84 คะแนน (เท่ากันกับผลการประเมินตนเองของสำนักฯ)     

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

จังหวัดปาลาลัล สาธารณรัฐฟิลิปปินส์-philippines-21-aug-2018

ดร.ประเสริฐ อหิงสโก ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา School in Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมหอสมุด ทั้งนี้ ทางบริษัท Phoenix Publishing House ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้ให้บริการด้านวัสดุการเรียนการสอนในประเทศมานานกว่า 60 ปี และเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันขององค์กร ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการช่วยสถาบันพันธมิตรทางการศึกษาให้ได้รับความรู้ทางด้านนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุน การเข้าเยี่ยมชมสถาบันที่มีชื่อเสียง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ในการนี้ ได้นำคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ประกอบด้วยผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบระดับกลาง และเจ้าหน้าที่จาก โรงเรียนในจังหวัด Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดมารวย และหอสมุดกลาง สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 14.30 น. – 16.30 น. จังหวัดปาลาวัน(Palawan) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นอยู่สองแห่ง คือ

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา School in Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมหอสมุด Read More »

ดร.นลินี สุตเศวต นำนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บว.ศึกษาศาสตร์ และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 เข้าอบรมวิธีการสืบค้นและการเขียนบรรณานุกรม ณ หอสมุดกลาง สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 อ.สุธน สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้การต้อนรับนำชมแผนกต่าง ๆ และเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง OPAC: Online Public Access Catalog (การสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง สำนักทรัพยากรสารสนเทศ), EBSCO HOST (ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม), ThaiEdResearch( ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) Research-System(รวบรวมงานวิจัย รายงาน โครงงาน สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ) ThaiLIS (ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆทั่วประเทศ) การสืบค้น และการเขียนบรรณานุกรม วิทยากร โดย อ.คมเดช บุญประเสริฐ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา Read More »

Georgia Institute of Technology

Prof.Rajgopal Sashti (RAJ) Fulbright Specialist – Fall 2017 จาก Georgia Institute of Technology เยี่ยมชมห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Prof.Rajgopal Sashti (RAJ)  Fulbright Specialist Grant – Fall 2017 จากสถาบัน Georgia Institute of Technology ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุลไบรท์เพิ่งได้รับรางวัล Fulbright Specialist Grant จากคณะกรรมการทุนการศึกษาต่างประเทศของเจวิลเลียมฟุลไบรท์และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม และได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนในการเยือนประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งทางด้านทุนสำหรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและประสมความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ในการสนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งจอร์เจีย (จอร์เจียเทค) ในหัวข้อ “Enhancing International Opportunities Through Fulbright and Other Fellowships and Grants For Students

Prof.Rajgopal Sashti (RAJ) สถาบัน Georgia Institute of Technology Read More »