คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เยี่ยมชมสำนักหอสมุดฯ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  (ประธาน), รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม (กรรมการ), ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (กรรมการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ (กรรมการและเลขานุการ)  พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักและหน่วยงาน คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ) และอาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ) นำชมและแนะนำสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร12) ชั้น 2-3

คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ เยี่ยมชมห้องสมุดมารวย