ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้

 • หนังสือ/ตำราทางบริหารธุรกิจฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 2,910 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 3,704 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
 • เฉพาะสาขาวิชาการเงินและการธนาคารฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 383 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 369 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาการจัดการทั่วไปฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 475 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 181 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 324 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 218 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหการฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 320 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 115 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาการตลาดฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 598 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 528 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาการบัญชีฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 710 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 415 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 2,543 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 2,669 ชื่อเรื่อง
Row Hit Heading
1 2910 oคณะบริหารธุรกิจ
2 3704 oFaculty of Business Administration
3 383 oคณะบริหารธุรกิจ — การเงินและการธนาคาร
4 369 oFaculty of Business Administration — Finance and Banking
5 475 oคณะบริหารธุรกิจ — การจัดการทั่วไป
6 181 oFaculty of Business Administration — General Management
7 324 oคณะบริหารธุรกิจ — การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
8 218 oFaculty of Business Administration — International Business Management
9 320 oคณะบริหารธุรกิจ — การจัดการอุตสาหการ
10 115 oFaculty of Business Administration — Industrial Management
11 598 oคณะบริหารธุรกิจ — การตลาด
12 528 oFaculty of Business Administration — Marketing
13 710 oคณะบริหารธุรกิจ — การบัญชี
14 415 oFaculty of Business Administration — Accounting
15 2543 oคณะบริหารธุรกิจ — คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 2669 oFaculty of Business Administration — Business Computer
17 4421 oบัณฑิตวิทยาลัย — บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
18 3958 oGraduate School — Master of Business Administration
19 1497 oบัณฑิตวิทยาลัย — ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต — การจัดการ
20 857 oGraduate School — Doctor of Philosophy in Management
21 65 oบัณฑิตวิทยาลัย — บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต — การตลาด
22 543 oGraduate School — Doctor of Business Administration Program in Markrting
 • วารสารทางบริหารธุรกิจฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 89 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 29 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
Row Hit Heading
1 89 oคณะบริหารธุรกิจ — วารสาร
2 29 oFaculty of Business Administration — Journal
 • วารสารทางบริหารธุรกิจฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศในฐานข้อมูล EBSCO/ Publication-Business & Management จำนวน 3,950 ชื่อเรื่อง Economics จำนวน 1,118 ชื่อเรื่อง Marketing จำนวน 3060 ชื่อเรื่อง  เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › EBSCO HOST 

 • ฐานข้อมูล EBSCO HOST/ Academic Search Complete ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม มีข้อมูลมากกว่า 13200 รายการ เข้าถึงได้ที่:  https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ Research Databases (ด้วย User Name: siam Password: library@2562)
 • ฐานข้อมูล EBSCO HOST/ Business Source Premier เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาชนิดเต็มรูปแบบซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการตั้งแต่ปี 1886 จากวารสารต่างๆ รวมกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง (รวมทั้ง peer-reviewed full text อีกมากกว่า 1,100 ชื่อเรื่อง) ในด้านธุรกิจการบริหารการตลาดการโฆษณา บัญชีการเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์การธนาคาร MIS, POM ตลอดจนรายงานการประชุม การสัมมนารวมทั้งบทวิเคราะห์บริษัทชั้นนําทั่วโลกจากวารสารต่างๆ รวมกว่า 10,000 บริษัท
 • ฐานข้อมูล EBSCO HOST/ Regional Business News ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม จากหนังสือพิมพ์ วารสาร และสํานักข่าวทางสาขาบริหารธุรกิจกว่า 80 แหล่ง ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา

  คลิก สืบค้นจากฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST 

  มหาวิทยาลัยสยาม siam university library ห้องสมุด

  (เข้าใช้นอกเครือข่ายด้วย USER NAME: SIAM PASSWORD: LIBRARY@2566)

 • ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text มีข้อมูลมากกว่า 6132000 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ EBSCO Discovery Service 
 • ฐานข้อมูล Thai Journal Online (ThaiJO) /TCI เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiJO มีวารสารทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 294 ชื่อเรื่อง เข้าถึงแต่ละรายการได้ที่:  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ในประเทศ เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  มากกว่า 494779 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiLIS 
 • ฐานข้อมูลเครือข่าย TU-ThaiPUL ที่ใช้ระบบEDS ค้นและยืมได้จากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ร่วม 8 สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และมหาวิทยาลัยสยาม มีทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา/ครบทุกหลักสูตร และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการ อาทิเช่น มีจำนวนหนังสือที่สามารถยืมระหว่างสถาบัน จำนวน 5889590 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560) และมีฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สามารถขอใช้ร่วมกันในเครือข่าย TU-THAIPUL มากกว่า 150 ฐาน เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › 10 University 
 • ฐานข้อมูล SiamU Research รวบรวมงานวิจัย รายงาน โครงงาน สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสยาม เข้าถึงได้ที่:  https://e-research.siam.edu/

หากอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องการเสนอแนะทรัพยากรฯ เข้าห้องสมุด ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักฯ https://e-library.siam.edu ที่ › เสนอซื้อทรัพยากร