ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดส่งบุคลากรจำนวน 2 คน คือ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และนายทศพร ศิริโชคทรัพย์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้อำนวยการและ/หรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับสำนัก เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักสหกิจศึกษา  สำนักแนะแนวฯ สำนักรับสมัครนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากร ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)

ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการอภิปรายผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ใหม่ของการประกันคุณภาพระดับสำนัก/ศูนย์ ในการประชุมดังกล่าว สำนักและศูนย์ได้ร่วมกันอภิปรายและทบทวนพันธกิจและความสอดคล้องของพันธกิจและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีความชัดเจนและนำไปสู่การตั้งเป้าหมายของหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการกำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพภายในให้สอดคล้องตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของตนเอง อีกทั้งได้ให้ความรู้ของเกณฑ์การวัดและประเมินคุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในระดับสำนัก/ศูนย์ เพื่อการนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้กลางของระดับสำนัก/ศูนย์ จำนวน 10 ตัวบ่งชี้ จาก 3 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/ศูนย์ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการจัดทำ “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561” เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯที่ https://e-library.siam.edu/ –ที่เมนู “เกี่ยวกับสำนักฯ” เลือกที่ การประกันคุณภาพการศึกษา https://e-library.siam.edu/library-sar-2561/


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก