บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL

 EDS-THAIPUL แชร์การค้นหา ยืมหนังสือจากหอสมุด 15 สถาบัน

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการแบ่งปันและใช้ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน (Resources sharing) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการระหว่างห้องสมุด โดยมีความร่วมมือของห้องสมุดจาก 15 สถาบัน ดังนี้

  • TU-THAIPUL ILL (13 ห้องสมุด/ ไม่มีค่าใช้บริการ)

TU Libraries     : หอสมุดแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BU Libraries     : สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

DPU Libraries  : ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

NMU Libraries : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

RSU Libraries  : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

SPU Libraries  : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

SU Libraries     : สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

UTCC Libraries : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

PAYAP Library : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

AU Library   : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

TNI Library : ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

KBU Library : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

SฺBU Library : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

  • 2LibPlus ILL (CU & MU Libraries/ มีค่าใช้บริการ)

CU Libraries : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MU Libraries : หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล


  • เงื่อนไขการใช้บริการ

  ผู้มีสิทธิใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก

ลักษณะการขอ / ให้บริการ : สืบค้นข้อมูลและส่งคำขอผ่าน EBSCO Discovery Service
ทรัพยากรที่ให้บริการ : ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
จำนวนที่ให้ยืม : ไม่เกิน 3 เล่ม/คน/ครั้ง
ระยะเวลาการยืม : 3 สัปดาห์ (สามารถ renew ได้ 1 ครั้ง แจ้งก่อน 1 สัปดาห์)
ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 7-10 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ
วิธีการจัดส่ง : จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-Mail/Google Drive หรือจัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์

ค่าบริการ : ขอยืมจาก 13 สถาบัน/ ไม่มีค่าใช้บริการ (โดยแต่ละสถาบันรับภาระค่าใช้บริการให้กับสมาชิกของตนเอง)

ค่าบริการ : ขอยืมจาก CU Libraries และ MU Libraries/ มีค่าใช้บริการ (ผู้ขอใช้บริการรับภาระค่าใช้บริการของตนเอง) กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ยืมระหว่างห้องสมุด จากมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีค่าใช้บริการ ตามระเบียบใหม่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดอัตราการให้บริการไว้ใน ประกาศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการของห้องสมุด พ.ศ. 2562 หน้า 6  • วิธีใช้บริการ EDS-Thaipul
  1.  การสืบค้นและการส่งคำขอใช้บริการยืมหนังสือ

1.1 เข้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม https://e-library.siam.edu/

1.2 เลือกแถบเมนู “EDS-THAIPUL และใส่คำค้นในช่องว่าง แล้วเลือกที่ Siam and TUThaiPUL   จากนั้นคลิกปุ่ม Search

1.3 ปรากฏผลการสืบค้นดังภาพ ให้ตรวจสอบว่าหนังสือมีให้บริการที่ห้องสมุดใดโดยดูจาก ชื่อ ห้องสมุด (ดังภาพ)

1.4 หากต้องการยืมระหว่างห้องสมุด ให้คลิกที่ Inter library loan Request

1.5 กรอกข้อมูลที่กำหนดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก ตกลง (ระบบจะจัดส่งข้อมูลการยืมไปยัง e-mail ของผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ)

1.6 เมื่อห้องสมุดได้รับตัวเล่มแล้ว จะส่ง e-mail แจ้งให้ผู้ใช้มารับหนังสือตามห้องสมุดที่ระบุใน แบบฟอร์ม

  1. การส่งคำขอบทความในฐานข้อมูลออนไลน์

2.1 สำหรับการขอบทความที่มาจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ จะมีเมนูและคลิกที่ชื่อว่า THAIPUL Consortium-ILL

2.2 เลือกขอบทความจากรายชื่อห้องสมุดที่มีให้บริการ (ควรเลือกห้องสมุดที่ให้บริการแบบไม่มีค่าใช้บริการก่อนเป็นอันดับแรก) แล้วคลิกที่ Go

2.3 กรอกข้อมูลที่กำหนดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก ตกลง

2.4 เมื่อห้องสมุดได้รับบทความแล้ว จะส่งไฟล์ให้ทาง e-mail ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม


  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 457 0068 ต่อ 5142  E-mail: lib@siam.edu

คุณอรชร ยิ่งใหญ่            โทร. 02 457 0068 ต่อ 5142              E-mail: orachorn.yin@siam.edu

คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม  โทร. 02 457 0068 ต่อ 5245 กด 22  E-mail: punnee.jew@siam.edu


-คู่มือการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus

-Manual Guide TU-THAIPUL & 2LibPlus-ILL (Inter-Library Loan)


บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus