รายชื่อทรัพยากร

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง-Periodical-Library-Siam-University

วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical in Siam University Library) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งในรูปแบบฉบับพิมพ์ (Hard copy) และฉบับออนไลน์ (e-journal/online)  วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับพิมพ์ (Hard copy) จำนวนทั้งหมด  625 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 430รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 195 รายการ ใน 12 หมวด เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC ด้านการศึกษา 39 รายการ (ภาษาไทย 27 รายการ ภาษาอังกฤษ 12 รายการ) ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 41 รายการ (ภาษาไทย 23 รายการ ภาษาอังกฤษ 18 รายการ) …

วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง-Periodical-Library-Siam-University Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Business-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Business-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ทางด้านบริหารธุรกิจ Business Periodical Library Siam University   รวมฉบับพิมพ์จำนวน 139 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  2362 รายการ  วารสารด้านบริหารธุรกิจ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) จำนวน 139 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 100 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 39 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านบริหารธุรกิจ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) จำนวน 2362 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 84 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-บริหารธุรกิจ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 2278 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD …

วารสาร-Business-Periodical-Library-Siam-University Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Science-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Science-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 66 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  9332 รายการ  วารสารด้านวิทยาศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 66 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 45 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 21 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านวิทยาศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  9,339 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 97 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-วิทยาศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 9242 …

วารสาร-Science-Periodical-Library-Siam-University Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Language-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Language-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านภาษาศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 21 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  1446 รายการ  วารสารด้านภาษาศาสตร์  ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 21 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 11 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 10 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านภาษาศาสตร์  ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  1446 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 52 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-ภษาศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน …

วารสาร-Language-Periodical-Library-Siam-University Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Information Tecnology-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Information Tecnology-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 32 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  811 รายการ  วารสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 32 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 19 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 13 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน 811 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 76 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-เทคโนโลยีสารสนเทศ และวารสารภาษาอังกฤษ …

วารสาร-Information Tecnology-Periodical-Library-Siam-University Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 33 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  7279 รายการ  วารสารด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธาณสุขศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 33 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 25 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 8 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาธาณสุขศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  7279 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 149 รายการ …

วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Public Administration-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Public Administration-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 31 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน 1,499 รายการ  วารสารด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 31 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 24 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 12 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน 1,499 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน  53 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-รัฐประศาสนศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ …

วารสาร-Public Administration-Periodical-Library-Siam-University Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Communication Arts-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Communication Arts-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง รวมฉบับพิมพ์จำนวน 48 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  1645 รายการ  วารสารด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 48 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 31 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 17 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  1645 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย …

วารสาร-Communication Arts-Periodical-Library-Siam-University Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Periodical Library Siam University ทางด้านนิติศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 28 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  1177 รายการ วารสารด้านนิติศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 28 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 24 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 4 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านนิติศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  1177 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 80 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-นิติศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 1097 …

วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University Read More »

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร Engineering Periodical Library Siam University

วารสาร Engineering Periodical Library Siam University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Periodical Library Siam University ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 85 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  1,721 รายการ วารสารด้านวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 85 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 67 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 18 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) จำนวน 1,727 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 106 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> …

วารสาร Engineering Periodical Library Siam University Read More »