วารสาร-Business-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Business-Periodical-Library-Siam-University

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ทางด้านบริหารธุรกิจ Business Periodical Library Siam University   รวมฉบับพิมพ์จำนวน 139 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  2362 รายการ 

วารสารด้านบริหารธุรกิจ ฉบับพิมพ์ (Hard copy)

 • จำนวน 139 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 100 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 39 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC

วารสารด้านบริหารธุรกิจ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online)

 • จำนวน 2362 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 82 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-บริหารธุรกิจ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 2278 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder

รายชื่อวารสารด้านบริหารธุรกิจ  ดังนี้

วารสารฉบับพิมพ์ภาษาไทย 100 รายการ

 • 1. Brand Age (นิตยสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559
 • 2. Business+ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ2545-2559
 • 3. Business Law & Human Resources Variety /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2559
 • 4. Chulalongkorn Review /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2554 หยุดตีพิมพ์
 • 5. CIO World & Business /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2558
 • 6. CPD & Account (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-พ.ค.2560
 • 7. Customs Import-Export /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2559
 • 8. e-commerce (นิตยสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2559
 • 9. e Leader (นิตยสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-มิ.ย.2560
 • 10. For quality (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2557 หยุดตีพิมพ์
 • 11. Hi-class (ไฮ-คลาส) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2551 หยุดตีพิมพ์
 • 12. Industrial technology review (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559
 • 13. Logistic manager /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550 หยุดตีพิมพ์
 • 14. Logistics digest (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2548-2554
 • 15. Logistics Thailand โลจิสติกส์ ไทยแลนด์ (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2559
 • 16. M&W Money and wealth (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2559
 • 17. Make money (นิตยสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ2545-2555 หยุดตีพิมพ์
 • 18. Management best practices /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2551 หยุดตีพิมพ์
 • 19. Marketeer (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2558
 • 20. MBA-KKU Journal /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2558
 • 21. MBA (นิตยสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-มี.ค.2561
 • 22. Money & wealth /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2559 หยุดตีพิมพ์
 • 23. PEOPLE MAGAZINE /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2557
 • 24. Productivity World /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2558 หยุดตีพิมพ์
 • 25. REIC วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2551-2557
 • 26. S+M strategy + marketing /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2548-2555
 • 27. SME Thailand /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2559
 • 28. SMEs Today /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2556
 • 29. Stock Focus Magazine /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2555
 • 30. Tax & Business Review /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550 หยุดตีพิมพ์
 • 31. Tax planning magazine /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2554 หยุดตีพิมพ์
 • 32. Thai Commerce (ไทย คอมเมิร์ซ) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2555
 • 33. Thailand Economic & Business Review /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559
 • 34. Thailand industrial today /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2556 หยุดตีพิมพ์
 • 35. Thailand Insurance (ไทยแลนด์ อินชัวรันส์) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2555
 • 36. The Knowledge /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2559
 • 37. กรมบัญชีกลาง, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556-2559 ฟรีออนไลน์
 • 38. การค้าระหว่างประเทศ, วารสาร (International Trade Forum) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559
 • 39. การงบประมาณ, วารสาร (Budget Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2548-2558 ฟรีออนไลน์
 • 40. การเงินการคลัง (Finance and Fiscal Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559 ฟรีออนไลน์
 • 41. การเงินธนาคาร (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559
 • 42. การบริหารท้องถิ่น, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556-2559 ฟรีออนไลน์
 • 43. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559
 • 44. เกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556 ฟรีออนไลน์
 • 45. ขายดี by แก้จน /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2551-2556 หยุดตีพิมพ์
 • 46. งานวันนี้ (นิตยสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2559
 • 47. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (Chulalongkorn Business Review) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 ฟรีออนไลน์
 • 48. ฉลาดซื้อ (Smart buyer magazine) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ2545-2559
 • 49. ซีไอโอ ฟอรัม (CIO Forum) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2559
 • 50. ดอกเบี้ย (The Interest) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556-2559
 • 51. ตลาดหลักทรัพย์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2551
 • 52. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559
 • 53. ธุรกิจก้าวหน้า (Advanced Business Magazine) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2560
 • 54. นักบริหาร, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 ฟรีออนไลน์
 • 55. บริหารธุรกิจ, วารสาร (Journal of Business Administration) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-มิ.ย.2560 ฟรีออนไลน์
 • 56. บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2559 ฟรีออนไลน์
 • 57. บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, วารสาร (Srinakharinwirot Business Journal-SBJ) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2557 ฟรีออนไลน์
 • 58. บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2557 ฟรีออนไลน์
 • 59. ประกันชีวิต /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2559
 • 60. ประกันภัย, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2559
 • 61. ประมวลข่าวแรงงาน (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559
 • 62. ปัญญาภิวัฒน์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2556 ฟรีออนไลน์
 • 63. ผาสุก /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-ปัจจุบัน
 • 64. ผู้จัดการ 360 องศา /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2555 หยุดตีพมพ์
 • 65. ผู้ส่งออก (นิตยสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2556 หยุดตีพมพ์
 • 66. พลาสติก /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-ปัจจุบัน
 • 67. พัฒนบริหารศาสตร์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559 ฟรีออนไลน์
 • 68. มหาวิทยาลัยศิลปากร, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2556 ฟรีออนไลน์
 • 69. มาตรฐานการบัญชี /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559
 • 70. มาตรฐานการสอบบัญชี /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559
 • 71. รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ – แรงงาน /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2548-2559
 • 72. รายงานนโยบายการเงิน /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556-2558
 • 73. รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2555
 • 74. แรงงานสัมพันธ์, วารสาร (ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2555
 • 75. โลกการค้า Commercial World (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2553 หยุดตีพมพ์
 • 76. วารสาร ส.อ.ท.( Industry Focus) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2553
 • 77. วารสารการค้าโลก /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2554
 • 78. วารสารการประกันภัย (กรมการประกันภัย) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2550
 • 79. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2554 ฟรีออนไลน์
 • 80. วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. (BAAC Research and Development Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2558
 • 81. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2557 ฟรีออนไลน์
 • 82. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2559 ฟรีออนไลน์
 • 83. วารสารสวนดุสิต /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2548-2550 
 • 84. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2556 ฟรีออนไลน์
 • 85. เศรษฐกิจและสังคม, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2559 ฟรีออนไลน์
 • 86. เศรษฐทัศน์ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2547-2552 หยุดตีพมพ์
 • 87. เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 
 • 88. เศรษฐศาสตร์ปริทัศน์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556-2558 หยุดตีพิมพ์
 • 89. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2555 ฟรีออนไลน์
 • 90. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยรังสิต) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2548-2558 ฟรีออนไลน์
 • 91. สตท. จุลสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2556
 • 92. สถานการณ์ตลาดแรงงาน, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2551-2559
 • 93. สถานการณ์แรงงาน กระทรวงแรงงาน /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2553
 • 94. สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2559
 • 95. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556-2558 ฟรีออนไลน์
 • 96. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2557
 • 97. สยามวิชาการ Siam Academic Review /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2541-2559 ฟรีออนไลน์
 • 98. สุทธิปริทัศน์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-มิ.ย.2560 ฟรีออนไลน์
 • 99. เส้นทางเศรษฐี /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2559
 • 100. โอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2553 หยุดตีพิมพ์

วารสารฉบับพิมพ์ ภาษาอังกฤษ  39 รายการ

 • 1. Accountancy /Hard copy 2545-2559
 • 2. Accounting review /Hard copy 2545-2558
 • 3. AMJ Advanced management journal /Hard copy 2550-2559
 • 4. Asian business & management /Hard copy 2550-2558
 • 5. Asian pacific economic literature /Hard copy 2546-2554
 • 6. Asian survey /Hard copy 2545-2558
 • 7. AU Journal of Management /Hard copy 2551-2558
 • 8. Business review /Hard copy 2548-2550
 • 9. Business week /Hard copy 2553-2559
 • 10. China economic review /Hard copy 2545-2556
 • 11. Economist, The /Hard copy 2552-2559
 • 12. Far eastern economic review /Hard copy 2550-2552
 • 13. Financial management /Hard copy 2545-2556
 • 14. Forbes asia /Hard copy 2550-2559
 • 15. Fortune /Hard copy 2545-2559
 • 16. Harvard Business Review /Hard copy 2545-2559
 • 17. HRD Journal /Hard copy 2558-2559 Free online
 • 18 .Inflation report of Thailand /Hard copy 2545-2555
 • 19. International journal of business development and research /Hard copy 2557
 • 20. International Journal of Market Research /Hard copy 2550-2559
 • 21. International trade journal /Hard copy 2545-2555
 • 22. JMCB Journal of money, credit and banking /Hard copy 2553-2558
 • 23. JMR journal of marketing research /Hard copy 2545-2558
 • 24. Journal of accountancy /Hard copy 2545-2559
 • 25. Journal of asian studies, The /Hard copy 2549-2559
 • 26. Journal of international marketing /Hard copy 2545-2559
 • 27. Journal of marketing /Hard copy 2545-2559
 • 28. Journal of marketing communications /Hard copy 2558
 • 29. Journal of risk management and insurance, The /Hard copy 2548-2559
 • 30. Journal of supply chain management /Hard copy 2556-2558
 • 31. Journal of teaching in international business /Hard copy 2545-2559
 • 32. Korea and the world economy /Hard copy 2554-2559
 • 33. Pacific affairs /Hard copy 2545-2557
 • 34. Ritsumeikan International Affairs /Hard copy 2552-2559
 • 35. Sasin journal of management /Hard copy 2545-2557 
 • 36. Services marketing quarterly /Hard copy 2554-2558
 • 37. Small business opportunities /Hard copy 2545-2555
 • 38. SMM Sales & marketing management /Hard copy 2545-2553
 • 39. TTIS textile digest /Hard copy 2557-2559

วารสารฉบับออนไลน์ ภาษาไทย  วารสาร-บริหารธุรกิจ จำนวน 82 รายการ ตรวจสอบรายการวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI คลิกที่ https://tci-thailand.org  

 1. ABAC Journal
 2. ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome
 3. ASEAN Journal of Management and Innovation
 4. AU Journal of Management
 5. AU-GSB e-Journal
 6. BU Academic Review
 7. Chinese Journal of Social Science and Management 
 8. GMSARN International Journal
 9. International Journal of Behavioral Science 
 10. International Journal of East Asian Studies
 11. Journal of Supply Chain Management Research and Practice 
 12. NIDA Case Research Journal 
 13. Research and Knowledge 
 14. RMUTT Global Business and Economics Review
 15. Southeast Asian Journal of Economics
 16. Thailand and the World Economy
 17. Thailand Statistician
 18. Thammasat Business Law Journal
 19. The Journal of Risk Management and Insurance
 20.  UTCC International Journal of Business and Economics
 21. Veridian E-Journal, Silpakorn University
 22. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
 23. พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
 24. วารสารกรมบัญชีกลาง
 25. วารสารการงบประมาณ Budget Journal
 26. วารสาร มทร.อีสาน RMUTI Journal 
 27. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WMS Journal of Management
 28. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha Journal of Business Management
 29. วารสารการจัดการสมัยใหม่ Modern Management Journal
 30. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University
 31. วารสารการบัญชีและการจัดการJournal of Accountancy and Management
 32. วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร The Journal of Administration Development Research
 33. วารสารคหเศรษฐศาสตร์ Journal of Home Economics
 34. วารสารธุรกิจปริทัศน์ Business Review
 35. วารสารนักบริหาร Executive Journal
 36. วารสารบริหารธุรกิจ Journal of Business Administration
 37. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้NIDA Business Journal
 38. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal
 39. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรSrinakharinwirot Business Journal
 40. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร MUT Journal of Business Administration
 41. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีJournal of Management Science, Ubon Ratchathani University
 42. วารสารบัณฑิตวิจัย Journal of Graduate Research
 43. วารสารปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Journal
 44. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA Development Journal 
 45. วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University
 46. วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิ Journal of Information Systems for Business
 47. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences
 48. วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research
 49. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยUniversity of the Thai Chamber of Commerce Journal
 50. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 51. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย Journal of Business Administration The Association of Private Education Institutions of Thailand
 52. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นUMT-Poly Journal
 53. วารสารวิชาชีพบัญชี Journal of Accounting Professions
 54. วารสารวิทยาการจัดการJournal of Management Sciences
 55. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University
 56. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SSRU Journal of Management Science
 57. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีJournal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University
 58. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายJournal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
 59. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ Journal of Management Science Review
 60. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 61. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่Journal of Modern Management Science
 62.  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA-KKU Journal
 63.  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย College of Asian Scholar Journal
 64.  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ Journal of Commerce-Burapha Review
 65.  วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Logistic and Supply Chain College University Suan Sunandaha Rajabhat University
 66.  วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย Suan Sunandha Academic and Research Review 
 67.  วารสารสหวิทยาการ Journal of Integrated Sciences 
 68.  วารสารสุทธิปริทัศน์ Suthiparithat Journal
 69.  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University Journal 
 70.  วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ Kasetsart Applied Business Journal 
 71.  วารสารเกษมบัณฑิต Kasem Bundit Journal
 72.  วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย 
 73.  วารสารเศรษฐกิจและสังคม 
 74.  วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn Journal of Economics
 75.  วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Journal of Economics 
 76.   วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Applied Economics Journal
 77.  วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ Journal of Economics and Management Strategy
 78. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ Economics and Public Policy Journal
 79. วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน Thai Journal of Operations Research :TJOR 
 80.  วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา Research Methodology and Cognitive Science
 81.  สยามวิชาการ Siam Academic Review
 82.  เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Business Administration and Economics Review 

ประกาศ รายชื่อวารสารที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI (ระยะเวลาที่ถูกคัดชื่อออก 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565)

วารสารฉบับออนไลน์ ภาษาอังกฤษ Business

 • จำนวน 2278 รายการ ประกอบด้วย Business & Management (1524) Economics (684) Marketing (70) เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม login ด้วย User Name: siam, Password: library


วารสาร-Business-Periodical-Library-Siam-University