การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2561 เป็นการตรวจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ปีที่/ครั้งที่ 18  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

    • ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง ประธานกรรมการ
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ กรรมการ
    • ดร.สมพร  ปานยินดี  กรรมการและเลขานุการ


ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ อยู่ที่ 3.15 คะแนน (คะแนนลดลงจากการประเมินตนเองของสำนักฯที่ได้ประเมินตนเองไว้ที่ 3.84 คะแนน)     

สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2561 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน คะแนน
   องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ (3%1) 3.00 3.00
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 3.00 3.00
   องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (21.92%6) 3.65 16.92%6=2.82
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ 5 ข้อ 5.00 2.00
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5) 3.92 3.92
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5 ข้อ 4.00 3.00
ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ข้อ 2.00 1.00
ตัวบ่งชี้ 2.6 การส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 5 ข้อ 2.00 3.00
    องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (25%6) 4.17 21%6=3.50
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน 6 ข้อ 3.00 3.00
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 3.00
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 4.00 2.00
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 4.00 4.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3

( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)

(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) 49.92 3.84 40.92%13=3.15
(จำนวนตัวบ่งชี้) 13

 
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561