ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2561 เป็นการตรวจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ปีที่/ครั้งที่ 18  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

    • ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง ประธานกรรมการ
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ กรรมการ
    • ดร.สมพร  ปานยินดี  กรรมการและเลขานุการ

  • QA1-27-9-62
  • QA2-27-9-62
  • QA3-27-9-62

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ อยู่ที่ 3.15 คะแนน (คะแนนลดลงจากการประเมินตนเองของสำนักฯที่ได้ประเมินตนเองไว้ที่ 3.84 คะแนน)     

สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2561 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน คะแนน
   องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ (3%1) 3.00 3.00
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 3.00 3.00
   องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (21.92%6) 3.65 16.92%6=2.82
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ 5 ข้อ 5.00 2.00
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5) 3.92 3.92
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5 ข้อ 4.00 3.00
ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ข้อ 2.00 1.00
ตัวบ่งชี้ 2.6 การส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 5 ข้อ 2.00 3.00
    องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (25%6) 4.17 21%6=3.50
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน 6 ข้อ 3.00 3.00
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 3.00
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 4.00 2.00
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 4.00 4.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3

( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)

(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) 49.92 3.84 40.92%13=3.15
(จำนวนตัวบ่งชี้) 13

 
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

About The Author

Related posts