วารสารคณิตศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารคณิตศาสตร์: Mathematical Journal
Print ISSN: 0858-4788

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 ต.ค. 2562 วารสารคณิตศาสตร์เป็นวารสารวิจัยและวิชาการ ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความทั่วไปที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  โดยทุกบทความจะได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณิตศาสตร์ฯ ทุกบทความจะต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ในสาขาต่างๆ ที่มีการนำทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้องโดยมีการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี – ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน – ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Mathematical Journal


วารสารคณิตศาสตร์: Mathematical Journal