ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

กิจกรรมห้องสมุด

library su-su library

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน
กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. สถานที่ อาคาร 12 ชั้นล...
Read more

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เยี่ยมชมสำนักหอสมุดฯ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เยี่ยมชมสำนักหอสมุดฯ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2...
Read more

Workshop “การสร้างสื่อและสารในยุคดิจิทัล” 2019 ดิจิทัลครองเมือง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Workshop
Workshop “การสร้างสื่อและสารในยุคดิจิทัล” 2019 ดิจิทัลครองเมือง วิทยากร คุณรัตนวดี เศรษฐจิตร นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00...
Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2562  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเ...
Read more

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2561 เป็นการ...
Read more

อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ (ภาพบรรยากาศ )

อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ (ภาพบรรยากาศ )
อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ เพราะงานศิลปะคือ การฝึกสมองซึกขวา ในการพัฒนาจิตใน อารมณ์ จินตนาการด้านศิลปะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ และคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีควา...
Read more

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ
ขอเชิญร่วมเข้าอบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ เพื่อสร้างสุขภาวะพัฒนาความเข้มแข็งของจินตนาการ ผ่านงานศิลปะ และต่อยอดมาใช้กับงานหรือในชีวิตประจำวัน โด...
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter
ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 5-108 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย...
Read more

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีก...
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จั...
Read more