กิจกรรมห้องสมุด

library su-su library

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 2/2020

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 2/2020 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563  เวลา  13.30-14.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ International Business Program โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและช่วยให้นักศึกษา ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้/สืบค้น/ค้นคว้าหาข้อมูล และความรู้ จากฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host  & EDS ซึ่งหลักสูตรนานาชาติ International Business Program สามารถสืบค้นสารสนเทศด้านบริหารธุรกิจ ได้จาก ฐานข้อมูลออนไลน์ย่อยๆ ที่อยูในฐานใหญ่ EBSCO Host  ได้แก่   “Academic Search Complete” เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ …

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 2/2020 Read More »

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 19 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี ประธานกรรมการ ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย                                  กรรมการ อาจารย์อรนุช  อินทวงศ์                      …

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดส่งบุคลากรจำนวน 3 คน คือ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ และนางพรรณี จิวพุทธิธรรม  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้อำนวยการและ/หรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับสำนัก เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักสหกิจศึกษา  สำนักแนะแนวฯ สำนักรับสมัครนักศึกษา และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากร ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง …

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563  ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ จำนวน 11 ท่าน โดยได้แนะนำห้องสมุด นำชมพื้นที่ และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้จัดให้บริการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สำหรับค้นคว้าตามอัธยาศัยระบบจอสัมผัส (Touchscreen Computer Zone & Touchscreen Desktop Computer) คอมพิวเตอร์ สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระบบจอสัมผัส คอมพิวเตอร์ สำหรับค้นคว้าด้านวิชาการระบบจอ LED (ห้องดิจิตอลฯ) คอมพิวเตอร์ สำหรับการสืบค้น OPAC คอมพิวเตอร์ สำหรับการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเล่น iPod และเครื่องเล่น MP3 อุปกรณ์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ (หูฟังและแว่นตาสามมิติ) เครื่องถ่ายเอกสาร พื้นที่ให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Living Library Zone) …

กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 Read More »

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1/2020

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1/2020 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 รอบ โดยในรอบแรก เวลา 11.00-12.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.00-14.00 น. และรอบที่ 3 เวลา 14.30-115.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host  ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 113 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและช่วยให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้/สืบค้น/ค้นคว้าหาข้อมูล และความรู้ จากฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host  ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถสืบค้นสารสนเทศด้านพยาบาล ได้จาก ฐานข้อมูลออนไลน์ย่อยๆ ที่อยูในฐานใหญ่ EBSCO Host  ได้แก่ …

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1/2020 Read More »

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 –12.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ) ได้เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ผ่านทางออนไลน์ด้วย Cisco Webex ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน 24 คน จาก 9 สถาบันในกลุ่มสมาชิก ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นสมาชิกที่ใช้ระบบ EDS (EBSCO …

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563 Read More »

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และอบรมทางออนไลน์ผ่านทาง ZOOM (2 ครั้ง)   ซึ่งได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เป็นกิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์ โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือ คณะทำงานนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูล ตามโครงการ “ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์” ประกอบด้วย 1.นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  3.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 5.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 6.นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล 7.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  8.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป และ 9.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 10.นางสุดา ทองชิว 11.อารี แก้วพิพัฒน์ 12.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  …

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์ Read More »

กิจกรรมการอบรม การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th

กิจกรรมการอบรม การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th ให้กับนักศึกษากลุ่มสหกิจศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 16 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในรูปแบบ APA edition 6th ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในข้อคำถาม “ท่านได้รับความรู้จากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 93.75  และ “ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองได้หรือใช้ในการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยได้” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 93.75 รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม   คู่มือการอ้างอิงเอกสาร (PDF) คู่มือการเขียนอ้างอิงเอกสาร (Word) ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง …

กิจกรรมการอบรม การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th Read More »

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และ นางสาวประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) ได้เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน 19 คน จาก 8 สถาบันในกลุ่มสมาชิก และ อีก 1 สถาบันที่ขอเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, …

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563 Read More »