20 September 2019

กิจกรรมห้องสมุด

library su-su library

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ

อบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ
ขอเชิญร่วมเข้าอบรมโครงการทักษะศิลปะครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 วาดภาพสีน้ำ เพื่อสร้างสุขภาวะพัฒนาความเข้มแข็งของจินตนาการ ผ่านงานศิลปะ และต่อยอดมาใช้กับงานหรือในชีวิตประจำวัน โด...
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter
ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 5-108 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย...
Read more

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2561 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีก...
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 19 จั...
Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยา...
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 – 16....
Read more

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การจัดทำ eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Financ...
Read more

การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๖/๕/๒๕๖๒

การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๑๖/๕/๒๕๖๒
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ การประชุมกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่...
Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 –14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสาร...
Read more

SEO 2019 for Beginner เตรียมความพร้อมให้เว็บคุณขึ้นอันดับ 1 Google

SEO 2019 for Beginner เตรียมความพร้อมให้เว็บคุณขึ้นอันดับ 1 Google
การอบรมเชิงปฏิบัติการ SEO 2019 for Beginner เตรียมความพร้อมให้เว็บคุณขึ้นอันดับ 1 Google  วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 5-108 Shop...
Read more