การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ Quality Assurance

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 23 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.มารุจ      ลิมปะวัฒนะ               ประธานกรรมการ อาจารย์ปิยะศักดิ์   ชมจันทร์                             กรรมการ  ผศ.อำพรรณ   ชัยกุลเสรีวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (PDF)  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 […]

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2566 (PDF) ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (แนะนำข้อมูลทั่วไปของสำนักฯ: PDF) ส่วนที่ 2: การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการประกันคุณภาพภายใน  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2566 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ 5/1 5.00 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 5.00 องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (30/6) 5.00 ตัวบ่งชี้ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2566 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR) ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนร่วมกับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 19-1009 ชั้น 10 อาคาร 19  จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.คมเดช บุญประเสริฐ และ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  วัตถุประสงค์ เพื่อหารือแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน และการจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้หลักสูตรนำข้อมูลไปใช้สำหรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่จะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป เอกสารการประชุม: คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2564 ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ใน“รายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน SELF-ASSESSMENT REPORT

การประชุม: ทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR) Read More »

แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2566 กรุณาสแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ที่  https://forms.gle/qdwFFeihUdfoLePu8   ****ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม*** 

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 22 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.มารุจ      ลิมปะวัฒนะ               ประธานกรรมการ อาจารย์ตะวัน    ภูรัต                              กรรมการ  ผศ.อำพรรณ   ชัยกุลเสรีวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (PDF)  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2565 ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (แนะนำข้อมูลทั่วไปของสำนักฯ) ส่วนที่ 2: การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการประกันคุณภาพภายใน  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ 5/1 5.00 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 5.00 องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (28/6) 4.67 ตัวบ่งชี้ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 Read More »

แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2565 กรุณาสแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ที่ https://forms.gle/182RnLqoSZTn5kjw5 ****ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม***

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 21 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.จอมพงศ์         มงคลวนิช         ประธานกรรมการ  ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์  ศิริเลิศ                กรรมการ  ผศ.อำพรรณ            ชัยกุลเสรีวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564 ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (แนะนำข้อมูลทั่วไปของสำนักฯ) ส่วนที่ 2: การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการประกันคุณภาพภายใน  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ 5/1 5.00 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 5.00 องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (27/6) 4.50 ตัวบ่งชี้ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 Read More »

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 1. มีการวางแผนและจัดระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล สำนักฯ มีเป้าหมายในการ “ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง” จึงได้วางแผนและจัดระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิทัลไว้ ซึ่งอยู่ภายใต้ 2 แผนงาน และ 3 โครงการ ดังนี้ 1.แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลของมหาวิทยาลัยสยาม มีโครงการภายใต้แผนงาน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ “การเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยามในระบบ TDC ของเครือข่าย ThaiLIS” 2) โครงการ “รวมรวมข้อมูลนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยสยามที่มีผลงานในฐานข้อมูล SCOPUS” 2.แผนงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร มีโครงการภายใต้แผนงาน 1 โครงการ คือ โครงการ “การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ” เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action  Plan : RAP) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 2. มีการจัดบริการที่ครอบคลุมแหล่งสืบค้น ฐานข้อมูลด้านการสอนและการวิจัย สำนักฯ ได้จัดบริการโปรแกรมสืบค้นและแหล่งสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในสำนักฯ และทรัพยากรอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สอดคล้องและครอบคลุมกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ 1. โปรแกรม EDS:

การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น. ผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ ZOOM  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 20 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์           ประธานกรรมการ  อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์                             กรรมการ อาจารย์โสภิดา ทะสังขา             

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ****ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม*** Loading…

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »