แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2565

แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2565

กรุณาสแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ที่ https://forms.gle/182RnLqoSZTn5kjw5

****ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม***