ห้องสมุด แนะนำหนังสือ

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

AI Superpowers

ชื่อเรื่อง : AI Superpowers   ชื่อผู้แต่ง : Lee, Kai-Fu   Call Number: พ 303.483 …

AI Superpowers Read More »

คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2562