กิจกรรม: การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva


กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) ในกิจกรรม : การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล  เรื่อง “การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่านออนไลน์โปรแกรม ZOOM วิทยากรผู้แบ่งปัน/ถ่ายทอดความรู้ โดยประธานกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (พรรณี จิวพุทธิธรรม) กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนของบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่คณะอนุกรรมการของกลุ่มงานสามารถนำกิจกรรมของกลุ่มงานไปเผยแพร่ต่อได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มงานพัฒนาฯ ได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มไลน์บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มไลน์ SME เป็นต้น โดยมีผู้สนใจจากกลุ่มไลน์เหล่านี้ ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 77 คน มีทั้งบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา จากชุมชนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 48 คน และคณะอนุกรรมการของกลุ่มงานพัฒนาฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 29 คน จาก 16 สถาบัน ได้แก่  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ (มหาวิทยาลัยชินวัตร), สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต, สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน, ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (โดยมีบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วม จำนวน 11 คน ดังนี้ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา นาง อารี แก้วพิพัฒน์ นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  นางอรุณี ชื้นประไพ)

หัวข้อการเรียนรู้

  • วิธีการสมัครใช้งาน Canva
  • ส่วนประกอบหลักของ Canva
  • การใช้ Canva ในงานนำเสนอแบบเห็นหน้าผู้พูด

เอกสารประกอบในกิจกรรม


สแกนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือคลิก ที่: https://forms.gle/4aybUGKqEYTbYqYt8


แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” คลิกที่ https://forms.gle/nJJWWgb34CpDiSrb9


สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล : เรื่อง “การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” (PDF)