บริการ Book Delivery

บริการ Book Delivery  

บริการนี้ใช้เพื่อการขอยืมตัวเล่มหนังสือที่มีในห้องสมุด โปรดตรวจสอบรายการหนังสือ จากฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดฯ ก่อนการขอใช้บริการ คลิกที่  OPAC ค้นหนังสือ

 • ผู้มีสิทธิใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามที่เป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
 • ทรัพยากรที่ให้บริการ : ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • จำนวนสิ่งพิมพ์/ระยะเวลาการยืมตัวเล่ม : ตามสิทธิ์ของสมาชิก
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ : ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ
 • วิธีการจัดส่ง : การจัดส่งหนังสือ จัดส่งฟรี โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • ค่าบริการ : ไม่มีค่าใช้บริการ
 • การชำรุด/สูญหาย : ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุด

Service term

 • Who can apply for this service : Student, Professor and staffs who is library’s member
 • Available material : Printed book, thesis which allow ILL.
 • Borrow period : Depend on user role
 • Delivery process : up to 3 working days after request is sent
 • Delivery method : Printed texts sent by surface mail.
 • Fee : Free of charge
 • Lost or damge upon library regulation