ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020

ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020

ศ.ดร.วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบอำนาจจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 11.30 น. ณ ห้องสมุดสาขาอาคารจามจุรี 10 ชั้น 2 และชั้น M2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ และพิธีเปิดห้องสมุด Chula UltimateX Library (CUX) พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบ Unmanned Library พร้อมกับคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถาบันต่างๆรายนามมหาวิทยาลัยในกลุ่มห้องสมุดสถาบันศึกษาเอกชน(อพส.)

                  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     

ในรอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 11.30 น.

ลำดับ ชื่อมหาวิทยาลัย
1 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2 มหาวิทยาลัยเกริก
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
6 มหาวิทยาลัยธนบุรี
7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
9 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
10 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
11 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
12 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
13 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
15 มหาวิทยาลัยสยาม
16 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
17 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
19 วิทยาลัยนครราชสีมา
20 สถาบันอาศรมศิลป์

ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2017