ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020

ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020

ศ.ดร.วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบอำนาจจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 11.30 น. ณ ห้องสมุดสาขาอาคารจามจุรี 10 ชั้น 2 และชั้น M2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ และพิธีเปิดห้องสมุด Chula UltimateX Library (CUX) พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบ Unmanned Library พร้อมกับคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถาบันต่างๆ


วัตถุประสงค์ เพื่อคาวมร่วมมือในการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดของสถาบัน ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกของสถาบันที่ร่วมลงนาม ในการเข้าใช้บริการสำนักงานวิทยทรัพยากร ฟรี ตลอดปี 2564

รายนามมหาวิทยาลัยในกลุ่มห้องสมุดสถาบันศึกษาเอกชน(อพส.)

                  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     

ในรอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 11.30 น.

ลำดับชื่อมหาวิทยาลัย
1มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2มหาวิทยาลัยเกริก
3มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4มหาวิทยาลัยคริสเตียน
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
6มหาวิทยาลัยธนบุรี
7มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
9มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
10วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
11มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
12มหาวิทยาลัยปทุมธานี
13มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
14มหาวิทยาลัยศรีปทุม
15มหาวิทยาลัยสยาม
16วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
17วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
18วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
19วิทยาลัยนครราชสีมา
20สถาบันอาศรมศิลป์

ความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2017