ห้องสมุด สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

คู่มือ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม กฏหมายและระเบียบการปฏิบัติ เกี่ยวกับห้องสมุด ที่ควรรู้ …

คู่มือ-สำหรับบุคลากร Read More »

AUN-QA Overview

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยามาพการศึกษา จัด อบรม AUN-QA Overview และแนวทางการประเมินตนเองโดยเกณฑ์

5 Application ที่นิยมใช้ในการประชุมออนไลน์

PDPA for Library พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานห้องสมุด

PDPA for Library พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานห้องสมุด โดย อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ SOCIAL DISTANCING

อ่านบทสรุปที่ได้จากการจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing”

อบรม การใช้ Microsoft Teams