ห้องสมุด สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

เครือข่าย TU-THAIPUL  (Thammasat University Libraries & Thailand Private University Libraries) คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการแบ่งปันและใช้ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน (Resources sharing) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการระหว่างห้องสมุด โดยใช้งานผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ของบริษัท EBSCO ความเป็นมา  ได้มีการประชุมเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างกลุ่มความร่วมมือ TU-THAIPUL ในครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสมาชิกที่เข้าร่วมในระยะที่ 1 และ 2 ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดแบบไม่มีค่าใช้บริการ ในระยะที่ 1: มีสถาบันที่เข้าร่วม 5 แห่ง โดยเริ่มใช้ระบบ EDS ในการยืมระหว่างกันเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้แก่ TU Libraries     : หอสมุดแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BU Libraries  […]

TU-THAIPUL [EDS] Newsletter 2023 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์!  และการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS, UpToDate และการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยระบบ EDS”” ให้กับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF) ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม:   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ที่: https://forms.gle/j1fBADoPxamRTbm36 https://e-library.siam.edu แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม: “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! ครั้งที่ 3/2566” https://forms.gle/tDn4bifdJ2w4Jt7B7

อบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3/2566 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ได้จัดอบรมเรื่อง “ “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! และการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS, และการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยระบบ EDS” ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF) ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม:   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ที่: https://forms.gle/uzF81FW25XoDwL8K6   https: //e-library.siam.edu แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม: “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! ครั้งที่ 2/2566” https://forms.gle/A7cfhceJf9UqpBBM8

อบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2/2566 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น.    วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้: คือ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสำนักฯ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน 5 คน ได้แก่ ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  และนางณัชชา เดชาเต็งประทีป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการให้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของห้องสมุด และเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อใช้ประกอบการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำได้ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF) ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ) โดยนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการให้บริการสารสนเทศต่างๆผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักฯ: https://e-library.siam.edu

การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ) Read More »

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดการประชุมโครงการ การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom หรือ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook TCI โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม (หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) และผู้ดูแลระบบวารสารสยามวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม  วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อรับทราบเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยเพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล TCI รายละเอียดของระบบการบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน์ในระบบ ThaiJo และรายละเอียดการนําเข้าข้อมูลวารสารและบทความสู่ฐานข้อมูล TCI ผ่านระบบ Fast Track Indexing System องค์ความรู้  กล่าวนำ

การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล TCI Read More »

อาสาฬหบูชา เกียรติบัตรออนไลน์ แบบทดสอบ พระพุทธศาสนา

แบบทดสอบออนไลน์ ทางด้านพระพุทธศาสนา เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา ร่วมตอบคำถาม รับเกียรติบัตร ดาวน์โหลด ได้ทันที จัดโดย หอสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม แบบทดสอบรับ เกียรติบัตรออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา Read More »

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Read More »

เครือข่าย TU-THAIPUL  (Thammasat University Libraries & Thailand Private University Libraries) คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการแบ่งปันและใช้ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน (Resources sharing) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการระหว่างห้องสมุด โดยใช้งานผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ของบริษัท EBSCO ความเป็นมา  ได้มีการประชุมเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างกลุ่มความร่วมมือ TU-THAIPUL ในครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสมาชิกที่เข้าร่วมในระยะที่ 1 และ 2 ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดแบบไม่มีค่าใช้บริการ ในระยะที่ 1: มีสถาบันที่เข้าร่วม 5 แห่ง โดยเริ่มใช้ระบบ EDS ในการยืมระหว่างกันเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ได้แก่ TU Libraries     : หอสมุดแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BU Libraries 

TU-THAIPUL [EDS] Newsletter 2022 Read More »

เกียรติบัตรออนไลน์ วันสุนทรภู่

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องใน วันสุนทรภู่ ร่วมตอบคำถาม รับเกียรติบัตร ดาวน์โหลด ได้ทันที จัดโดย หอสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

เกียรติบัตรออนไลน์ เนื่องในกิจกรรม วันสุนทรภู่ กวีเอกโลก 26 มิถุนายน Read More »

คู่มือ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม กฏหมายและระเบียบการปฏิบัติ เกี่ยวกับห้องสมุด ที่ควรรู้ สำหรับบุคลากร ประเภท PDF ดาวน์โหลดเอกสาร PDF การปฏิบัติงาน คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ คู่มือการปฏิบัติงานของแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คู่มือการปฏิบัติงานของแผนกบริการและประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้ บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL / EDS THAIPUL คู่มือผู้ดูแลระบบ (EBSCOadmin): การใช้งานระบบหลังบ้าน HLM (Holding Management)   คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ” นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกข้อความเลขที่ 0304/015 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อและประชาสัมพันธ์การเสนอแนะ/แนะนำสั่งซื้อทรัพยากรฯทางออนไลน์ ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2561 วิธีการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม CANVA การประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2564 คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2562 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

คู่มือ-สำหรับบุคลากร Read More »

คู่มือ การใช้ห้องสมุด การสืบค้นฐานข้อมูล การอ้างอิงและบรรณานุกรม สำหรับผู้ใช้บริการ ประเภท PDF ดาวน์โหลดเอกสาร PDF การใช้ห้องสมุด คู่มือการเข้าใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ คู่มือการค้นคว้าข้อมูลและการอ้างอิง คู่มือการค้นหาหนังสือในห้องสมุด Library Catalog คู่มือการใช้ บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL / EDS THAIPUL คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง (Self Renew) ทางออนไลน์ TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL (Inter-Library Loan) การสืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS UpToDate_User Guide การอ้างอิงและบรรณานุกรม ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง  กำหนดรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานและบรรณานุกรมในผลงานทางวิชาการ คู่มือการอ้างอิงเอกสาร คู่มือการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมที่จัดเรียงอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Ms Word รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม APA

คู่มือ-สำหรับผู้ใช้บริการ Read More »