ห้องสมุด สาระความรู้

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม …

การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล TCI Read More »

การส่งข้อมูลจาก Google forms ไปแสดงบน Line

อาสาฬหบูชา เกียรติบัตรออนไลน์ แบบทดสอบ พระพุทธศาสนา

แบบทดสอบออนไลน์ ทางด้านพระพุทธศาสนา เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา ร่วมตอบคำถาม รับเกียรติบัตร ดาวน์โหลด ได้ทันที จัดโดย หอสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

เกียรติบัตรออนไลน์ วันสุนทรภู่

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องใน วันสุนทรภู่ ร่วมตอบคำถาม รับเกียรติบัตร ดาวน์โหลด ได้ทันที จัดโดย หอสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

คู่มือ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม กฏหมายและระเบียบการปฏิบัติ เกี่ยวกับห้องสมุด ที่ควรรู้ …

คู่มือ-สำหรับบุคลากร Read More »

อบรม: การลงรายการตามมาตรฐาน-ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) …

อบรม: การลงรายการตามมาตรฐาน-ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) Read More »

AUN-QA Overview

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยามาพการศึกษา จัด อบรม AUN-QA Overview และแนวทางการประเมินตนเองโดยเกณฑ์