ประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2567

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2567

บริษัท EBSCO ได้จัดประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมทั้งได้จัดประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams  โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุม ทาง on-site ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวกัลยา ศุภพันธ์มณี นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ และทาง on-line คือ อาจารย์สุธน  สุภาวงศ์   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมของกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน  14 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

สรุปการประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2567 ดังนี้

 1. สรุปการดำเนินการคณะทำงาน ปี 2023 กลุ่มเครือข่าย EDS-Thaipul มีการจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง ใน ปี 2023 ซึ่งมีการดำเนินงาน อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
 • 1) แนะนำ Roll out classic EDS to new EDS UI – Jan 2023 รวบรวม comment และ feedback การใช้งาน และ features ใหม่ ได้แก่ เรื่อง Text to Speech HTML / PDF, Concept map, Recommend content
 • 2) เทคนิคการหาวารสาร และนักวิจัย
 • 3) เพิ่มข้อมูลสมาชิกใหม่ในปี 2023 สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 4) อบรมการใช้งานระบบหลังบ้าน Holding management สำหรับการตั้ง Package ใหม่ หรือ เพิ่มวารสารภาษาไทย
 • 5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง MARC to BIBFRAME และ use case  ผ่าน Bibliograph
 • 6) ผลการดำเนินงานปี 2023-สถิติการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) ของกลุ่ม มีจำนวน 2876 ครั้งซึ่งมีการให้ยืมและขอยืมมากที่สุด คือ ม.ธรรมศาสตร์
 1. แนะนำสมาชิกใหม่ South East Bangkok University
 2. Homework ให้แต่ละสถาบันสร้าง custom package สำหรับการใช้งานร่วมกัน โดยมี: Siam University สร้าง custom package วารสารจำนวน 6 รายการ NMU จำนวน 3 รายการ RSU จำนวน 2 และ DPU จำนวน 2 รายการ
 3. การสืบค้นระบบสารสนเทศโดยใช้ เทคนิค PICO สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ได้ที่ https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/7-Steps-to-the-Perfect-PICO-Search-White-Paper-TH.pdf
 4. สรุปจำนวนทรัพยากรที่มีการแชร์กันระหว่างกลุ่มความร่วมมือ ทางบริษัทEBSCO จะupdate ในหน้าportal ให้อีกครั้ง
 5. เป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่ม EDS – Thaipul ในปี 2024
 • 1) ปี 2024  กิจกรรมเพิ่มจำนวนการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) ในกลุ่มให้มากขึ้นร้อยละ 20
 • 2) MU ขอเพิ่มสถานะคำร้อง ที่สำเร็จ และไม่สำเร็จ เพราะเหตุอะไรใน Tracking sheet
 • 3) RSU & DPU ขอเพิ่ม Internal request ใน Tracking แบบฟอร์ม ไม่เกิน 3 วันทำการ ก่อนขึ้นเดือนใหม่
 • 4) ปี 2024 ควรมีการประเมินคำขอที่ไม่ผ่าน และไม่ผ่าน เพราะอะไร
 • 5) ส่งฟอร์มเปล่า (ฟอร์มบริการยืมระหว่างห้องสมุด) ให้ แต่ละสถาบัน
 • 6) ขอเพิ่ม 10 บทความจาก ม.มหิดล ให้กับ South East Bangkok University
 1. กำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS THAIPUL ครั้งที่ 1/2567