ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้

 • หนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) วิทยาศาสตร์พื้นฐานภาษาไทย จำนวน 1,076 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 593 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
 • เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาษาไทย จำนวน 552 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 848 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาษาไทย จำนวน 3,020 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 2,874 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และตลาดดิจิตอล รวมทั้งแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์ ภาษาไทย จำนวน 353 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 87 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ภาษาไทย จำนวน 56 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 11 ชื่อเรื่อง
Row Hit Heading
1 1076 oคณะวิทยาศาสตร์
2 552 oคณะวิทยาศาสตร์ — เทคโนโลยีการอาหาร
3 3020 oคณะวิทยาศาสตร์ — วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 353 oคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ — เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 593 oFaculty of Science
6 848 oFaculty of Science — Food Technology
7 2874 oFaculty of Science — Computer Science
8 87 oInformation technology
9 56 oคณะสาธารณสุขศาสตร์
10 11 oPublic health
11 2064 oบัณฑิตวิทยาลัย — ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต — เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 2168 oGraduate School — Doctor of Philosophy in Information Technology
 • วารสารฉบับพิมพ์ (Hard copy) ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยจำนวน 65 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 17 ชื่อเรื่อง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยจำนวน 24 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 11 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
Row Hit Heading
1 65 oคณะวิทยาศาสตร์ — วารสาร
2 24 oคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ — วารสาร
3 17 oFaculty of Science — Journal
4 11 oFaculty of Science — Computer Science — Journal
 • วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศในฐานข้อมูล EBSCO/ Publication- Science จำนวน 472 ชื่อเรื่อง  Information Technology จำนวน 417 ชื่อเรื่อง Computer Science จำนวน 719 ชื่อเรื่อง และด้าน Technology จำนวน 1,691 ชื่อเรื่อง Public Health จำนวน  326 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › EBSCO HOST 

 • ฐานข้อมูล EBSCO HOST/ Academic Search Complete ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม มีข้อมูลมากกว่า 13200 รายการ เข้าถึงได้ที่:  https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ Research Databases (ด้วย User Name: siam Password: library@2562)
 • ฐานข้อมูล EBSCO HOST/ Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยและพัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์และวิชาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็มได้จากวารสารทางด้านดังกล่าวถึงกว่า 1,000 รายชื่อ นอกเหนือจาก ข้อมูลที่เป็น index และบทคัดย่อจากวารสารต่างๆ อีกประมาณ 2,200 ชื่อเรื่อง

  คลิก สืบค้นจากฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST 

  มหาวิทยาลัยสยาม siam university library ห้องสมุด

  (เข้าใช้นอกเครือข่ายด้วย USER NAME: SIAM PASSWORD: LIBRARY@2562)

  • ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text มีข้อมูลมากกว่า 6132000 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ EBSCO Discovery Service 
  • ฐานข้อมูล Thai Journal Online (ThaiJO) /TCI เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiJO มีวารสารที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล Thai Journal/TCI จำนวน 164 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, TCI Tier 1
  • ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ในประเทศ เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  มากกว่า 494779 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiLIS 
  • ฐานข้อมูลเครือข่าย TU-ThaiPUL ที่ใช้ระบบEDS ค้นและยืมได้จากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ร่วม 8 สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และมหาวิทยาลัยสยาม มีทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา/ครบทุกหลักสูตร และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการ อาทิเช่น มีจำนวนหนังสือที่สามารถยืมระหว่างสถาบัน จำนวน 5889590 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560) และมีฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สามารถขอใช้ร่วมกันในเครือข่าย TU-THAIPUL มากกว่า 150 ฐาน เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › 10 University 
  • ฐานข้อมูล SiamU Research รวบรวมงานวิจัย รายงาน โครงงาน สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสยาม เข้าถึงได้ที่:  https://e-research.siam.edu/

หากอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องการเสนอแนะทรัพยากรฯ เข้าห้องสมุด ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักฯ https://e-library.siam.edu ที่ › เสนอซื้อทรัพยากร

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

รายอทรัพยากรสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ