การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563  เวลา 09.30 14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และ นางสาวประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) ได้เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน 19 คน จาก 8 สถาบันในกลุ่มสมาชิก และ อีก 1 สถาบันที่ขอเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ ซึ่งเป็นสมาชิกที่ใช้ระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ที่มีความร่วมมือกันทำข้อตกลงในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือที่เรียกว่า ILL (Inter Library Loan)สรุปหัวข้อการประชุมความร่วมมือการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ของกลุ่ม TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563

  • 1. Evolution of EDS บริษัท EBSCO ได้พัฒนาระบบ EDS  โดยได้วางแผนงานตามระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ในส่วนการอัพเดท  Feature EDS ใหม่ที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ได้แก่ Feature: New Video Experience และ SSO (Single Sign-On) ซึ่งการเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On คือ ความสามารถของระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำอีก
  • 2. การปรับ Email group สำหรับ ILL  ได้ดำเนินการปรับให้ใช้ Email กลาง หรือ Email group ของแต่ละมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว
  • 3. การวิเคราะห์สาขาวิชา ของทรัพยากรสารสนเทศ ที่ให้บริการ ILL ในแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด ที่ประชุมมีมติ ไม่เพิ่มช่องสาขาวิชาในแบบฟอร์มการยืม เนื่องจากสามารถดูข้อมูลสาขาวิชาในสถิติการใช้ฐานข้อมูลEDS ได้
  • 4. ความคืบหน้า App tracking เป็น feature ที่บริษัท EBSCO จะนำมาใช้ในการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบคำร้อง/สถานะการยืมได้ ซึ่งที่ประชุมให้เพิ่มรายละเอียดการลงสถานะข้อมูลการยืม โดยใช้รูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแนวทางในการพัฒนา
  • 5. การปรับย้ายแบบฟอร์การยืมระหว่างห้องสมุด/ ILL ไปอยู่บน google form ที่ประชุมมีมติไม่ปรับย้าย และยังคงใช้แบบฟอร์มเดิมไปก่อน
  • 6. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล  อนุญาตให้กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL  ยืมระหว่างห้องสมุด จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบไฟล์ฟรี 100 บทความ/ 8 สถาบัน หรือสถาบันละ 12 บทความ

กำหนดการประชุม Tu-Thaipul: จะจัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/ 2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/ 2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562

อ่านรายละเอียด: บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563