การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 12.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ) ได้เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ผ่านทางออนไลน์ด้วย Cisco Webex ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน 24 คน จาก 9 สถาบันในกลุ่มสมาชิก ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นสมาชิกที่ใช้ระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ที่มีความร่วมมือกันทำข้อตกลงในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือที่เรียกว่า ILL (Inter Library Loan)สรุปหัวข้อการประชุมความร่วมมือการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ของกลุ่ม TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563

  • OpenAthens สรุปการบรรยายเรื่อง Authentication และการทำงานของระบบ OpenAthens
  • Evolution of EDS บริษัท EBSCO ได้พัฒนาระบบ EDS  โดยได้วางแผนงานตามระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ ในส่วนการอัพเดท  Feature EDS ใหม่ที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ได้แก่ Feature: New Video Experience และ SSO (Single Sign-On) ซึ่งการเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On คือ ความสามารถของระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำอีก


การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/ 2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/ 2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562

อ่านรายละเอียด: บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563