ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น

ตำแหน่ง/แผนก รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ รวม 18 คน
ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน  สุภาวงศ์ (เริ่มงานเมื่อ 24ต.ค.60)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช           บุญประเสริฐ
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 7 คน 3.นาง พรรณี  จิวพุทธิธรรม     4.นาง สุดา   ทองชิว   5.นาย สุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์    6.นางสาว กัลยา  ศุภพันธุ์มณี  7.นาง อารี   แก้วพิพัฒน์  8.นาง อรุณี   ชื้นประไพ (มาปฏิบัติงาน3วัน/สัปดาห์)  9. นางสาว แคทรียา    ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอัตราพิเศษด้านผู้พิการ)
แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 6 คน 10.นางสาว อรชร    ยิ่งใหญ่   11.นางสาว วีระนันท์  พิชิตสถิตพงษ์   12.นาย ทศพร      ศิริโชคทรัพย์   13.นางสาว พรพิศ  องค์ศรัทธา 14.นาง ณัชชา เดชาเต็งประทีป 15.นาย อดุลย์ ประชุมพล
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 คน 16.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง   17.นางสาว วรรณวิสา  เกิดมงคลโชค และ(นางสาว ธนัญญา พันธุทิม ลาออกเมื่อ 15 สิงหาคม 2562)
สำนักงานเลขานุการ 18.นางสาว ประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562-31 กรกฎาคม2563) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 18 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) มีเป้าหมายในการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ 2 ครั้ง/ปีการศึกษา   ซึ่งบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่/นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 85

หัวข้อการเข้าร่วม
วันที่/สถานที่/ผู้จัด
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วม
ค่าใช้จ่าย
การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
การประชุมวิชาการ​ เรื่อง “เสริมพลังการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่บริการความรู้แบบเสรี (Empowering S&T Research with the Openness Revolution” 1​ สิงหาคม 2562/​ ณ​ ห้องประชุมใหญ่ชั้น2​ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์​ หลักสี่/จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (STKS) และ CGI Learning Center 1.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ 300.-
—-
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Current Issues in Higher Education around the Globe”
2 สิงหาคม 2562/ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์/วิทยากรโดย Professor Dr.Gerald W. Fry/จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  1,900.-
 —
 การอบรม “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 5  8-9 สิงหาคม 2562/ ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 2.นางอารี แก้วพิพัฒน์  500.-
 —
 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3 / 2562 
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2562 /ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ /บริษัท EBSCO
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
600.-
การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

About The Author

Related posts