การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 16 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 15 คน และทั้ง 15 คน ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 4 ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93.75 จำนวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วมทั้งหมด 62 เรื่อง  

ตำแหน่ง/แผนก รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ /จำนวนหัวข้อเรื่องที่ได้รับการพัฒนา 
ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (เริ่มงานเมื่อ 24ต.ค.60)  /จำนวน 14 เรื่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  /จำนวน  16 เรื่อง
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 3. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  /จำนวน 17 เรื่อง         4. นางสุดา   ทองชิว  /จำนวน 5 เรื่อง

5. นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  /จำนวน 10 เรื่อง  6. นาง อารี แก้วพิพัฒน์  /จำนวน 6 เรื่อง

7. นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอัตราพิเศษด้านผู้พิการ)  /จำนวน 2 เรื่อง

แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 5 คน 8. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  /จำนวน 4 เรื่อง           9. นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี /จำนวน 5 เรื่อง

10. นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  /จำนวน 4 เรื่อง   11. นางอรุณี ชื้นประไพ (เตรียมเกษียณ มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์) 

12. นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์(ลาออกเมื่อ 31 ก.ค.2563) /จำนวน 2 เรื่อง

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 คน 13. อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  /จำนวน 4  เรื่อง       14. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  /จำนวน 6 เรื่อง

15. างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค  /จำนวน 7 เรื่อง

เลขานุการ 16. นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์  /จำนวน 10 เรื่อง

 

หัวข้อการเข้าร่วม
วันที่/สถานที่/ผู้จัด
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วม
การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง Disruptive Ecology: New Normal of Education in Post COVID-19
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง National e-learning Conference 2020 แนวทางการจัดการเรียนด้วย MOOC เพื่อสะสมในคลังหน่วยกิจและเทียบโอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วันที่ 22, 23 กรกฎาคม 2563โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
สัมมนาออนไลน์เรื่อง Embracing Open and Distance Learning Through 21st Century Research วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
สัมมนาออนไลน์เชิงปฏิบัติการเรื่อง Student-Centered Learning with Internet-Base (Online) Teaching วันที่ 22,29 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2563
อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
อบรม Course Thaimooc online เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (3 ชั่วโมงการเรียนรู้)  วันที่ 19 มิถุนายน 2020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์สุธน สุภาวงศ์
อบรม Course Thaimooc online ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)  วันที่ 19 มิถุนายน 2020จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์สุธน สุภาวงศ์
Course online Listening and Speaking for Communication
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (24 ชัวโมงการเรียนรู)้
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ บาติก 1 | BATIK 1, (5 ชัวโมงการเรียนรู้)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางณัชชา เดชาเต็งประทีป
สัมมนาออนไลน์รายการ Thai MOOC Talk 14 ครั้ง วันที่ 16 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2563
อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
เสวนาออนไลน์หัวข้อ Micro-Credentals และการศึกษาออนไลน์กับความเป็นไปได้ในยุคปัจจุบัน 
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( 10 ชัวโมงการเรียนรู้)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางณัชชา เดชาเต็งประทีป
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ( 6 ชัวโมงการเรียนรู้)
มหาวทยาลัยนเรศวร
นางณัชชา เดชาเต็งประทีป
สัมมนาออนไลน์(Webinar) ในหัวข้อ “New Normal สังคมใหม่ที่ใกล้ตัว”
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 สัมมนาออนไลน์(Webinar) ผาน่ Zoom Application
นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์
อบรม Online Course Training หัวข้อ “OKRs in Action ช่วยให้ Work (Teach) From Home สำเร็จได้อย่างไร”
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดย EduTech Thailand
นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
การบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานห้องสมุด”  วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ผ่านออนไลน์โปรแกรม MS Teams โดย อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ https://e-library.siam.edu/pdpa-for-library/
อบรม Online Course Training หัวข้อ “ตัดต่อวีดีโอด้วยตนเองแบบมืออาชีพง่าย ๆ และรวดเร็วด้วย Kinemaster”
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดย EduTech Thailand
นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
อบรม Course Thaimooc online ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์( 10 ชัวโมงการเรียนรู้) วันที่ 12 มิถุนายน 2563 มหาวทยาลัยนเรศวร
นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์
อบรม Online Course Training หัวข้อ “AMAZING Google Classroom ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด”
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดย EduTech Thailand
นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
อบรม Online Course Training หัวข้อ “การใช้ Google Scholar ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานวิจัยหรืองานวิชาการ”  วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดย EduTech Thailand
นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
Thai MOOC Talk: Thai MOOC สัญจรออนไลน์ครั้งที่ 2 เรื่องสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง Post COVID จากแม่ข่าย Thai MOOCในภูมิภาคต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 11 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์สุธน สุภาวงศ์
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ MICRO-CREDENTIAL(MC) และการศึกษาออนไลน์กับความเป็นไปได้ในยุคปัจจุบัน วันที่ 10 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์สุธน สุภาวงศ์
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)” วันที่ 8, 9 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ 2.นางสุดา   ทองชิว
อบรม Online Course Training หัวข้อ “สร้าง Info Graphic และ Graphic Design แบบมืออาชีพง่ายๆ รวดเร็วเพียง 5 นาที ด้วย Canva”
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดย EduTech Thailand
นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
อบรม Online Course Training หัวข้อ “เผยเคล็ดลับบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลแบบครบเครื่อง :Work & Teach from Home อย่างมีประสิทธิภาพ”  วันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดย EduTech Thailand
นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
เรียนคอร์สออนไลน์ MU Mooc หัวข้อ การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Production of Electronic Media)
30 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ “Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)” วันที่ 29-30 พฤษภาคม, 17 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 2.นาง สุดา  ทองชิว 3. นางสาว กัลยา  ศุภพันธุ์มณี 4.นาง อารี แก้วพิพัฒน์ 5.นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ 6.นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน 7.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ “สตารท์อัพอังกฤษ (30 ชั่วโมงการเรียนรู้)  วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.น างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 2.นาง สุดา  ทองชิว 3.นางสาว กัลยา  ศุภพันธุ์มณี 4.นาง อารี แก้วพิพัฒน์ 5.นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ 6.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 7.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)้ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.น างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 2.นางสาว กัลยา  ศุภพันธุ์มณี 3.นางอารี แก้วพิพัฒน์ 4.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป
อบรม Course Thaimooc online ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563, 26 มิถุนายน 2020 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
อบรม Course Thaimooc online การถ่ายภาพเบื้องต้น (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา
อบรม Course Thaimooc online อาหารสำหรับผู้สูงอายุ (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดย มหาวิทยาลัยเชียงราย
นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา
เรียนคอร์สออนไลน์ SET / เงินทองต้องวางแผน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
ฝึกซ้อมหนีไฟ ตึก 12 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดย สำนักงานเขต
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์

เสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing” 

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ด้วย Cisco Webex  1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ https://e-library.siam.edu/the-challenge-in-designing-a-library-space-for-social-distancing/
อบรม Online Course Training หัวข้อ “สอนออนไลน์ผ่านมือถือ แบบไม่ง้อคอมพิวเตอร์ด้วย G-Suite for Education”  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 จัดโดย EduTech Thailand
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายมโนณัฐ รัตนจันทร์
อบรม Course Thaimooc online ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (8 ชั่วโมงการเรียนรู้) วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ การสร้างและจัดการรายวิชา MOOC 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
อบรม Course Thaimooc online ภาษาอังกฤษสำหรับ เภสัชกร (5 ชั่วโมงการเรียนรู้) วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563  วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ด้วย Cisco Webex 1. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 
https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2-2563/
อบรม Course Thaimooc online ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism)
วันที่ 8 พ.ค. 63
นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
เรียนคอร์สเรียนออนไลน์ SPAC by CBS
วันที่ 5 พ.ค. 63 ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ การสร้างวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
เสวนา Virtual Forum Library Services Througe COVIC-19
 วันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่านทาง online (ZOOM) 1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ https://e-library.siam.edu/a-practical-guide-for-educational-institutions-to-prevent-the-expansion-of-covid-disease-19/
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ การออกแบบและผลิยรายวิชา MOOC วันที่ 26 เมษายน 2563
อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
อบรมการใช้ Microsoft Teams 
 วันที่ 23 เมษายน 2563, วันที่ 8, 14 พฤษภาคม 2563 ผ่านทาง online Microsoft Teams
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ 3.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 4.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ https://e-library.siam.edu/microsoft-teams-2563-1/
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563  ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 4.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 5.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  6.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 7.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 8.นางสุดา ทองชิว 9.อารี แก้วพิพัฒน์ 10.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา 
https://e-library.siam.edu/km-elibrary-2020-03-31/
พิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 และพิธีเปิดห้อง Study room และนวัตกรรมบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงด้านใน หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.นางสาวประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ WordPress WorkShop จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นางสาวประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-1-2563/
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 3.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 4.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 5.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 6.นางสุดา ทองชิว 7.นางอารี แก้วพิพัฒน์ 8.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์   และ9. ผู้แบ่งปันความรู้ คือ คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม https://e-library.siam.edu/km-library-2562-1/
 สัมมนาเรื่อง Referencing China : Research and Practice  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อและสารในยุคดิจิตอล วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  ณ อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ โดยวิทยากร อาจารย์รัตนวดี เศรษฐกิจ
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง 3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค
สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Online Information and Education Conference 2019 วันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2562 ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงละครชั้น 3 ตึก 4 ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิทยากร คุณไพฑูรย์ กลั่นไพฑูรย์ อาจารย์พิเศษด้านศิลปะ มหาวิทยาลัยมหิดล
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง 
กิจกรรมการสนทนาเรื่อง “Library : ห้องสมุดกับการใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์” วันที่ 13 กันยายน 2562 จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์
อบรม Course Thaimooc online เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
12 กันยายน 2562
อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-3-2562/
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562  น. ณ ห้องฝึกอบรม 5-108 คณะวิศวกรรมศาสตร์  1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง 
 การอบรม “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 5 8-9 สิงหาคม 2562/ ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 2.นางอารี แก้วพิพัฒน์
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Current Issues in Higher Education around the Globe” 2 สิงหาคม 2562/ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์/วิทยากรโดย Professor Dr.Gerald W. Fry/จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ