11 July 2020

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น

ตำแหน่ง/แผนก รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ รวม 16 คน
ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน  สุภาวงศ์ (เริ่มงานเมื่อ 24ต.ค.60)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช   บุญประเสริฐ
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 3.นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม   4.นางสุดา   ทองชิว   5.นายสุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์    6.นางอารี แก้วพิพัฒน์   7. นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอัตราพิเศษด้านผู้พิการ)
แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 5 คน 8.นางสาว อรชร  ยิ่งใหญ่  9.นางสาวกัลยา  ศุภพันธุ์มณี 10.นางสาววีระนันท์  พิชิตสถิตพงษ์   11.นางสาวพรพิศ  องค์ศรัทธา 12.นางอรุณี   ชื้นประไพ (มาปฏิบัติงาน3วัน/สัปดาห์)
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 คน 13.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  14.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 15.นางสาววรรณวิสา  เกิดมงคลโชค
เลขานุการ 16.นางสาว ประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562-31 กรกฎาคม2563) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 16 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 15 คน และทั้ง 15 คน ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย .. ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ …. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร รวมเป็นเงิน  …… บาท จำนวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วม … เรื่อง  ซึ่งบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่/นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน  … เรื่อง คิดเป็นร้อยละ …

หัวข้อการเข้าร่วม
วันที่/สถานที่/ผู้จัด
รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วม
ค่าใช้จ่าย
การเผยแพร่องค์ความรู้/การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (24 ชัวโมงการเรียนรู)้
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ บาติก 1 | BATIK 1, (5 ชัวโมงการเรียนรู้)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางณัชชา เดชาเต็งประทีป
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( 10 ชัวโมงการเรียนรู้)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางณัชชา เดชาเต็งประทีป
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ( 6 ชัวโมงการเรียนรู้)
มหาวทยาลัยนเรศวร
นางณัชชา เดชาเต็งประทีป
สัมมนาออนไลน์(Webinar) ในหัวข้อ “New Normal สังคมใหม่ที่ใกล้ตัว”
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 สัมมนาออนไลน์(Webinar) ผาน่ Zoom Application
นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์
การบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานห้องสมุด”  วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ผ่านออนไลน์โปรแกรม MS Teams โดย อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ https://e-library.siam.edu/pdpa-for-library/
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)” วันที่ 8, 9 มิถุนายน 2563 มหาวทยาลัยนเรศวร
1.นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ 2.นางสุดา   ทองชิว
เรียนคอร์สออนไลน์ MU Mooc หัวข้อ การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Production of Electronic Media)
30 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ “Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)” วันที่ 29-30 พฤษภาคม, 17 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1.น างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 2.นาง สุดา  ทองชิว 3. นางสาว กัลยา  ศุภพันธุ์มณี 4.นาง อารี แก้วพิพัฒน์ 5.นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ 6.นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน 7.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ “สตารท์อัพอังกฤษ (30 ชั่วโมงการเรียนรู้)  วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.น างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 2.นาง สุดา  ทองชิว 3.นางสาว กัลยา  ศุภพันธุ์มณี 4.นาง อารี แก้วพิพัฒน์ 5.นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ 6.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
อบรม Course Thaimooc online หัวข้อ การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (10 ชัวโมงการเรียนรู้)้ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.น างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 2.นางสาว กัลยา  ศุภพันธุ์มณี 3.นางอารี แก้วพิพัฒน์ 4.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป
เรียนคอร์สออนไลน์ SET / เงินทองต้องวางแผน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
ฝึกซ้อมหนีไฟ ตึก 12 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดย สำนักงานเขต
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์

เสวนาออนไลน์เรื่อง “ความท้าทายในการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดสำหรับ Social Distancing” 

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ด้วย Cisco Webex  1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ https://e-library.siam.edu/the-challenge-in-designing-a-library-space-for-social-distancing/
อบรม Online Course Training หัวข้อ “สอนออนไลน์ผ่านมือถือ แบบไม่ง้อคอมพิวเตอร์ด้วย G-Suite for Education”  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 จัดโดย EduTech Thailand
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายมโนณัฐ รัตนจันทร์
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563  วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ด้วย Cisco Webex 1. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 
https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-2-2563/
อบรม Course Thaimooc online ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism)
วันที่ 8 พ.ค. 63
นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
เรียนคอร์สเรียนออนไลน์ SPAC by CBS
วันที่ 5 พ.ค. 63 ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
เสวนา Virtual Forum Library Services Througe COVIC-19
 วันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่านทาง online (ZOOM) 1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ https://e-library.siam.edu/a-practical-guide-for-educational-institutions-to-prevent-the-expansion-of-covid-disease-19/
อบรมการใช้ Microsoft Teams 
 วันที่ 23 เมษายน 2563, วันที่ 8, 14 พฤษภาคม 2563 ผ่านทาง online Microsoft Teams
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2. นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ https://e-library.siam.edu/microsoft-teams-2563-1/
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563  ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 4.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 5.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  6.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 7.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 8.นางสุดา ทองชิว 9.อารี แก้วพิพัฒน์ 10.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา
https://e-library.siam.edu/km-elibrary-2020-03-31/
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นางสาวประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
600.- https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-1-2563/
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 3.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 4.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 5.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 6.นางสุดา ทองชิว 7.นางอารี แก้วพิพัฒน์ 8.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์   และ9. ผู้แบ่งปันความรู้ คือ คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม https://e-library.siam.edu/km-library-2562-1/
อบรมปฏิบัติการ Workshop “การสร้างสื่อและสารในยุคดิจิทัล” 2019 ดิจิทัลครองเมือง วัน 9 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
1.น างสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 2.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
อบรมทักษะศิลปะ ครั้งที่ 2 วาดรูปสีน้ำ วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงละครชั้น 3 ตึก 4 ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิทยากร คุณไพฑูรย์ กลั่นไพฑูรย์ อาจารย์พิเศษด้านศิลปะ มหาวิทยาลัยมหิดล
1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง 
กิจกรรมการสนทนาเรื่อง “Library : ห้องสมุดกับการใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์” วันที่ 13 กันยายน 2562 จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์
300.-
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
1.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 2.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์
600.- https://e-library.siam.edu/tu-thaipul-3-2562/
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม ActivePresenter วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562  น. ณ ห้องฝึกอบรม 5-108 คณะวิศวกรรมศาสตร์  1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง 
 การอบรม “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 5 8-9 สิงหาคม 2562/ ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1.นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 2.นางอารี แก้วพิพัฒน์ 500.-
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Current Issues in Higher Education around the Globe”
2 สิงหาคม 2562/ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์/วิทยากรโดย Professor Dr.Gerald W. Fry/จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 1,900.-
 

About The Author

Related posts