อบรม การใช้ Microsoft Teams

อบรมการใช้ Microsoft Teams  มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดซื้อ Microsoft Teams เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนเรียนการสอนออนไลน์ ของคณาจารย์และนักศึกษา ดังนั้นจึงได้มีการจัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และจัดอบรมเป็นระยะๆ (วันที่ 8, 14 พฤษภาคม 2563) ผ่านทาง online Microsoft Teams ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามได้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการอบรมในหัวข้อความรู้เริ่มตั้งแต่การสร้าง Channel การติตตั้งโปรแกรม สร้างห้องประชุม การเชิญบุคคล การแชร์หน้าจอ ฯ ทั้งนี้ ทีมอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ได้จัดทำคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อให้ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาเพื่อนำ Microsoft Teams ไปใช้งานต่อไป


รวมคู่มือการใช้งานเครื่องมือ Microsoft Teams จัดทำโดย: หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เว็บไซต์

คลิปการเปลี่ยน Virtual Background ใน MS-Teams โดย SIWAPON LINTALUEK https://youtu.be/v1Gh832jTCg

อบรม การใช้ Microsoft Teams