eBooks: SE-ED E-library

สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของ ม.สยาม เท่านั้น! ที่ได้รับสิทธิ์อ่าน EBOOKS (ภาษาไทย) นี้!!!

EBOOKS: SE-ED E-library Link to https://se-ed.belibcloud.com ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทั้งทางด้าน การเงินการลงทุน การแพทย์ ครอบครัว คอมพิวเตอร์ คูมือเรียน-สอบ บริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา ภาษาศาสตร์ วิทยาการและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ-ความงาม หนังสือเด็ก อาหารและเครื่องดื่ม (hearts)ท่านสามารถนำหนังสือไปอ่านได้ โดย Login เข้าใช้งานด้วย UserName: ใช้ E-mail ของม.สยาม ที่ลงท้ายด้วย @siam.edu และ Password: ใช้ 4 ตัวแรกของชื่อและ 4 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ รวมเป็น 8 ตัวอักษร 


วิธีการใช้งาน