การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และ นายทศพร ศิริโชคทรัพย์) ได้เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/ 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ในครั้งนี้ 8 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม และห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม  (ส่วนสมาชิกที่ลาประชุม ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นสมาชิกที่ใช้ระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ที่มีการร่วมมือกันทำข้อตกลงในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือที่เรียกว่า ILL (Inter Library Loan)

สรุปหัวข้อการประชุมความร่วมมือการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ของกลุ่ม TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2562

  • 1. App tracking เป็น feature ใหม่ที่บริษัท EBSCO จะนำมาใช้ในการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบคำร้อง/สถานะการยืมได้ ซึ่งที่ประชุมให้เพิ่มรายละเอียดการลงสถานะข้อมูลการยืม เพิ่มช่องราคาประเมินหนังสือและค่าจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ และเพิ่มสาขาวิชา โดยจะนำไปหารือกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาจำนวนสาขาให้ไม่เกิน 10 สาขาวิชา
  • 2. การตรวจสอบ Collection ผ่าน Excel และทำการตรวจสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยตรวจสอบ Collection ที่ตนเองบอกรับว่า Collection ที่มีให้บริการสามารถสืบค้นได้จริง โดย บ. EBSCO  จัดส่ง  Excel  file และ  Batch script ให้แต่ละสถบันตรวจสอบ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  แล้วแต่ละสถาบันส่งผลการทดสอบ ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
  • 3. การใช้ Email กลาง ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด แทน Email ส่วนบุคคล ที่ประชุมมีมติให้ใช้ Email กลาง หรือ Email group ของแต่ละมหาวิทยาลัย ในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อมิให้เกิดปัญหาในอนาคตหากมีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตัวอย่างการตั้งชื่อ Email กลาง อาทิเช่น XXXthaipul@gmail.com (หรือ Domain ของมหาวิทยาลัย) ซึ่งแต่ละสถาบันขอนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับ ผู้บริหารเพื่อกำหนด Email กลาง (NMU – OK, DPU – Not allow (gmail), RSU- MU– SPU-SiamU-Under discussion,BU – gmail,UTCC – TBD)
  • 4. บ. EBSCO จะจัดทำคู่มือการดึงข้อมูล eBook link และหน้าปก เพื่อให้ทุกสถาบันนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ eBooks ที่บอกรับกับ EBSCO
  • 5. สาธิตการสืบค้น วารสาร จาก ฐานข้อมูล EBSCO ในกรณีที่คณาจารย์ต้องการตีพิมพ์บทความในวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทความ นอกจากจะสามารถสืบค้นได้จาก Scopus แล้ว คณาจารย์สามารถสืบค้นได้จากกล่อง EDS
  • 6. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ EDS
  • 7. Open Access จาก HLM ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น  Journals  & Books Open Access เหล่านี้ได้จากกล่อง EDS หรือที่ช่อง  “One search” ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ https://e-library.siam.edu
  • 8. บ. EBSCO จะจัดทำ Pop up เพื่อแจ้งว่า มีค่าบริการ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้ทั้ง 2 สถาบัน Chula และ MU แจ้งรายชื่อห้องสมุดสาขาที่ไม่อนุญาตให้ยืมระว่างห้องสมุด (ILL)

ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เว็บไซต์: Tu-Thaipul

เว็บไซต์: การประชุมพบปะกันในกลุ่ม

อ่านรายละเอียด: บริการยืมระหว่างห้องสมุด

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2562