อบรม: การลงรายการตามมาตรฐาน-ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

อบรม: การลงรายการตามมาตรฐาน-ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 โดยประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 5 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นางสุดา  ทองชิว และนายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์