การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล THAIJO

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล ThaiJO

ฐานข้อมูล ThaiJO เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฏใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)

วิธีการสืบค้นเบื้องต้น

  1. เข้าเว็บไซต์ห้องสมุด https://e-library.siam.edu แล้วเลือกที่เมนู “ThaiJO” หรือที่เว็บไซต์ของ THAIJO : https://www.tci-thaijo.org

2. พิมพ์คำค้นหา Keyword ที่ต้องการ ในช่อง Search แล้วกดปุ่ม Enter หากต้องการเขตข้อมูลเป็นบทความ หรือเป็นรายชื่อวารสาร สามารถเลือกได้ และสามารถกรองข้อมูลของคำค้นหา ที่มีในชื่อเรื่อง บทคัดย่อ หรือจากชื่อผู้แต่งได้ด้วย

3. หากเลือกเขตข้อมูลเป็นวารสาร ผลการสืบค้นจะแสดงจำนวนและรายชื่อวารสาร สามารถคลิกที่ชื่อวารสาร หรือที่ปกวารสาร เพื่อดูรายละเเอียดทั้งหมดของวารสารที่ต้องการ แต่หากเลือกเขตข้อมูลเป็นบทความ สามารถอ่านบทความบทคัดย่อหรือดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ โดยคลิกที่ชื่อบทความหรือปกวารสารที่ต้องการ จะพบคำว่า PDF ให้ กดที่ปุ่ม PDF จะแสดงผลลัพธ์บทความฉบับเต็ม (Full Text) แล้วเลือกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด