การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ครั้งที่ 1/2564

 

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ผู้อำนวยการ (อาจารย์สุธน สุภาวงศ์) และผู้ช่วยผู้อำนวยการ (อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ) พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หรือ ประธานกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชุดที่ ๑๗ (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม) ได้เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

วาระการประชุม

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชุดที่ ๑๘ วาระที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีประธาน อพส. คือ ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๗ โดยประธาน อพส. ชุดที่ ๑๗ อาจารย์ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน (อพส. ชุดที่ ๑๗) ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
  ๑. กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ประธานกลุ่มงานฯ อาจารย์ขนิษฐา ภมรพิพิธ จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ๒. กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โดย ประธานกลุ่มงานฯ อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม จาก มหาวิทยาลัยสยาม
 • พิจารณาคัดเลือกประธานกลุ่มงาน (อพส. ชุดที่ ๑๘) ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
  ๑. กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการพิจารณาคัดเลือก ประธานกลุ่มงาน  คือ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ จาก มหาวิทยาลัยสยาม และประกอบด้วยคณะทำงาน ดังนี้  รองประธาน อาจารย์กิตติธัช วงศ์ธรรมา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, เลขานุการ อาจารย์พงศ์นรินทร์ คงสม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ผู้ช่วยเลขานุการ อาจารย์วิยะดา ศิริมาณนท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
  ๒. กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ผลการพิจารณาคัดเลือก ประธานกลุ่มงาน คือ อาจารย์พรรณี จิวพุทธิธรรม จาก มหาวิทยาลัยสยาม และประกอบด้วยคณะทำงาน ดังนี้ รองประธาน อาจารย์ชิดชนก  สิริวันต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เลขานุการคนที่ ๑) อาจารย์วรวิช พุฒิวิสารทภาคย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขานุการคนที่ ๒) อาจารย์ศิริพร แป้นสุวรรณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ครั้งที่ 1/2564


การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ครั้งที่ 1/2564