ฐานข้อมูลวิชาการ

ฐานข้อมูลวิชาการ  ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ เน้นฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งเข้าถึงวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ มีกระบวนการประเมินคุณภาพ สามารถสืบค้น แล้วเข้าถึงได้โดยเสรี มีความหลากหลายในสาขาวิชาต่าง ๆ library su-su library

Publication Finder ผ่านการอัพเดตคุณสมบัติใหม่มากมายตามที่ลูกค้าเรียกร้อง หน้าจอมีการออกแบบใหม่ทั้งหมด นี่คือการกลับมาของการสืบค้นแบบ A-Z, สามารถสืบค้นแยกตามฐานข้อมูล และมีความสามารถในการเลือกจากกลุ่มหัวข้อที่ใหญ่ขึ้น อีกทั้งความสามารถในการ pre-filter searches กับชุดเนื้อหาย่อย ซึ่งในการอัพเดตครั้งนี้ เพื่อการปรับปรุงให้ผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น คลิก สืบค้น Publication finder เวอร์ชั่นใหม่  คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST คลิก สืบค้นข้อมูลจาก 13 สถาบัน ILL  

ประกาศ: การอัพเดตหน้าจอผู้ใช้งาน New Publication Finder Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ได้จัดอบรมเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ และการใช้ห้องสมุด” ให้กับนักศึกษาคณะสาธารสุขศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. วิทยากรโดย ดร.คมเดช บุญประเสริฐ   คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST  คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ UpToDate คลิก สืบค้นวารสาร Publication finder เวอร์ชั่นใหม่  

อบรม: การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์-คณะสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

บริการทางออนไลน์สำหรับสมาชิก เราพร้อมเสมอในการบริการออนไลน์ให้กับสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยออนไลน์ สามารถเลือกรับบริการต่างๆ ได้ตามลิงค์ ดังนี้ >>  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทาง Line Notify (Q & A) >>  ช่วงเวลาเปิดให้บริการ (Libraries & Hours) >>  ค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีภายในสำนักฯ (OPAC) >>  สมัครสมาชิกห้องสมุด (Membership) >>  บริการ Book Delivery หรือขอรับตัวเล่มที่ห้องสมุด  >>  บริการตรวจสอบสถานะ-ยืมต่อ-จองหนังสือ ด้วยตนเองทางออนไลน์ (Partron Login/Self Renew)  >>  บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์/สำเนาบทความ (Electronic Information Service) >>  บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan) ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น  >>  แนะนำ/เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด (Book Suggestion)  >>  บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม (Reference & Bibliographic writing advice service) >>  บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ (Workshops & Trainings)  >>  บริการข้อมูลสารสนเทศและคอร์สออนไลน์ (ECTL) >>  บริการ

บริการของห้องสมุดทางออนไลน์ Read More »

Thai Journals Online (ThaiJO) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย วารสารวิชาการของไทย ทุกสาขาวิชา

Thai Journals Online (ThaiJO) Read More »

รวม วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Siam University Publications  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รวบรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และบทความวารสารวิชาการฉบับเต็มเอาไว้ (มีถึงปีพิมพ์ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเพื่อการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อไป -เก็บรวมรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย -รวมบทความทางวิชาการของคณาจารย์อัพเดตปีล่าสุด -ดาวโหลดได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน -สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ครบถ้วนและฟรี DOWNLOAD FREEE เข้าไปดูได้เลยที่ >>  https://e-library.siam.edu/e-journal/ รายชื่อวารสารทั้งหมด ของ มหาวิทยาลัยสยาม ชื่อวารสาร ชื่อวารสาร ISSN เจ้าของ จัดอยู่ในฐาน สาขา กระแสวัฒนธรรม  Cultural Approach  1513-4458 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม E-mail: cultural.su@gmail.com โทร.0-2457-0068 ต่อ 5398 TCI กลุ่มที่: 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม  Journal of Food Technology, Siam University 

SiamU Publications วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสยาม Read More »

วารสารในฐานข้อมูล TCI วารสาร 1039 รายการ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 344 รายการ และสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513 รายการ

วารสารในฐานข้อมูล TCI Read More »

thaiedresearch-มหาวิทยาาลัยสยาม-ห้องสมุด-ฐานข้อมูล-knowledge-research

คลิกสืบค้นฐานข้อมูล ThaiEdResearch ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdReseach” จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (OEC Knowledge and Data Center) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณาพ ให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  มีระบบสมาชิกที่จะส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org  นอกจากนี้ยังให้บริการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามารถ Download บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ศึกษารายละเอียดวิธีการใช้งานเพิ่มเติม คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) คู่มือแนะนำบริการศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้     ฐานข้อมูล ThaiEdResearch

ฐานข้อมูล ThaiEdResearch Read More »

คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST  ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์เชิงพาณิชย์ EBSCO HOST  ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา จำนวน 13 ฐาน ชึ่งมีข้อมูลที่มีเนื้อหาฉบับเต็ม 341,576 ชื่อเรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565) และได้รวบรวมฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ระบบเปิดมากกว่า 50 ฐานไว้ในฐานข้อมูล EBSCO HOST เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจากในที่เดียว ดังนี้ “EBSCO HOST : Academic Search Complete” เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ (รวมทั้ง food science) วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์  มี peer-reviewed full text มากถึง 10,593 บทความ Academic Search Complete is the world’s most

EBSCO HOST สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ Read More »

 Science Direct  ” กลุ่มฐานข้อมูลวิชาการทางด้าน Life Sciences & Medicine Collection ซึ่งประกอบด้วยวารสารในสาขาวิชาการทางด้าน Agricultural & Biological Sciences Biochemistry,Genetics & Molecular Biology Health Sciences, Pharmacology, Toxicology&Pharmaceutics “. **ฐานข้อมูลนี้ใช้สืบค้นได้เฉพาะภายในเครือข่ายอินเทอร์ของรั้วมหาวิทยาลัยสยาม เท่านั้น** คลิกอ่าน>> คู่มือการใช้งาน Online Information Resource

Science Direct ฐานข้อมูลวิชาการ Read More »

คลิก >>สืบค้นฐานข้อมูล ห้องสมุดข่าว – มติชนออนไลน์ ” ฐานข้อมูลที่ท่านสามารถสืบค้นเนื้อหาเป็นภาษาไทย (ทั้งเนื้อเรื่องและภาพประกอบ) ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งเนื้อหาที่เป็นกฤตภาคหรือเนื้อหาฉบับเต็มในบางข้อมูลซึ่งมาจากวารสารในเครือ เช่น จากมติชนสุดสัปดาห์และสามารถสืบค้นเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ได้ข้อมูลมากจาก The Nation และ Bangkok Post (ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี)”. **หากนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ต้องการเชื่อมต่อบริการห้องสมุดข่าวมติชนออนไลน์ นอกเครือข่ายอินเทอร์เนทของมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม** คลิกอ่าน>> คู่มือการใช้งาน Online Information Resource  

ฐานข้อมูล “มติชนออนไลน์ (Matichon Information Center)” Read More »