อบรม: การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์-คณะสาธารณสุขศาสตร์

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ได้จัดอบรมเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ และการใช้ห้องสมุด ให้กับนักศึกษาคณะสาธารสุขศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. วิทยากรโดย ดร.คมเดช บุญประเสริฐ

 

คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST 

คลิก สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ UpToDate

คลิก สืบค้นวารสาร Publication finder เวอร์ชั่นใหม่