การประกันคุณภาพ-ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 2561

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 2.6 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

คำอธิบายตัวบ่งชี้: การส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 5  ข้อ ดังนี้

 1. มีแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
 2. มีการดำเนินงานตามแผน
 3. มีการประเมินผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 4. มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน
 5. มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ

หลักฐานที่ต้องการ:

 1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
 2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
 3. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมิน

ผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

เกณฑ์มาตรฐาน: 1. มีแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

ผลการดำเนินงาน: ในปีการศึกษา 2561 สำนักฯได้วางแผนงานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้กำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน คือ ผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสำนักฯได้จัดทำโครงการต่อเนื่องไว้ 3 โครงการ/ 8 กิจกรรม ได้แก่

1.โครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2561”
1) กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ฐานการเรียนรู้ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ
2) กิจกรรม แนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
3) กิจกรรม อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ต่างๆ
4) กิจกรรม โบนัสคูปอง นักอ่านดาวทองและผู้ใฝ่รู้ของสยาม
5) กิจกรรม บริการตรวจการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
6) กิจกรรม บริการตวจความซ้ำซ้อน(Plaglarism) ของวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

2.โครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติ การเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO อย่างมีประสิทธิภาพ”

3. โครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate”

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action  Plan Conclusion : RAPC) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561—ภาคผนวก รายละเอียดโครงการ


เกณฑ์มาตรฐาน: 2. มีการดำเนินงานตามแผน

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ ได้ดำเนินงานตามแผนงานตาม โครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2561” ใน 5 กิจกรรม ดังนี้

1) กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ฐานการเรียนรู้ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ
2) กิจกรรม แนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
3) กิจกรรม อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ต่างๆ 
4) กิจกรรม บริการตรวจการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
5) กิจกรรม บริการตรวจความซ้ำซ้อน(Plaglarism) ของวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

และไม่ได้ดำเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรม โบนัสคูปอง นักอ่านดาวทองและผู้ใฝ่รู้ของสยาม
2) กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO อย่างมีประสิทธิภาพ”
3) กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate”

จากการสรุปสถิติการให้บริการที่สำคัญ ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ที่ได้สรุปไว้ใน รายงานประจำปี ในปีการศึกษา 2561  สำนักฯ ได้มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการเปรียบเทียบตารางสถิติการให้บริการต่างๆ ของสำนักฯ ในปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

 • มีทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ที่ถูกยืมและถูกใช้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.99 จากการเปรียบเทียบสถิติการยืมและการใช้ทรัพยากรฯ ของปีการศึกษา 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 250,175 เล่ม/แผ่น/ครั้ง กับปีการศึกษา 2560 มีจำนวน 180,143 เล่ม/แผ่น/ครั้ง เพิ่มขึ้นจำนวน 70,032 เล่ม/แผ่น/ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 27.99
 • มีการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักฯ (https://e-library.siam.edu/) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.87 จากการเปรียบเทียบสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ ของปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 106,760 คน กับปีการศึกษา 2560 จำนวน 33,232 คน เพิ่มขึ้นจำนวน 73,528 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.87
 • มีการเข้าใช้บริการสำนักฯ (ทั้งบุคลภายในและภายนอก) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.12 จากการเปรียบเทียบสถิติการเข้าใช้ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 318,888 คน กับปีการศึกษา 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 264,311 คน เพิ่มขึ้นจำนวน 54,577 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.12
 • มีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ลดลง ร้อยละ 12.33 จากการเปรียบเทียบสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด ของปีการศึกษา 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 94,775 ครั้ง กับปีการศึกษา 2560 มีจำนวน 108,112 ครั้ง ลดลงจำนวน 13,337  ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 12.33  ในส่วนของฐานข้อมูลออนไลน์ UpToDate เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.42 มีจำนวนการเข้าใช้ 57,163 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560 จำนวน 37,488 ครั้ง) ส่วนฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO ที่สำนักฯ บอกรับทั้ง 8 ฐาน มีการใช้ลดลงร้อยละ 46.74 มีจำนวนการเข้าใช้ 37,612 ครั้ง  (ปีการศึกษา 2560 จำนวน 70,624 ครั้ง)

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 5 สรุปแผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action  Plan Conclusion : RAPC) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศปีการศึกษา 2561


เกณฑ์มาตรฐาน: 3. มีการประเมินผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน:สำนักฯ ได้มีประเมินผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้ดำเนินงาน 1 โครงการ 5 กิจกรรม และไม่ได้ดำเนินงาน 2 โครงการ 1 กิจกรรม จากกิจกรรมในโครงการทั้งหมด  8 กิจกรรม มีการดำเนินงานตามแผนคิดเป็นร้อยละ 62.50 ของกิจกรรมทั้งหมด (ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ตั้งไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 5 สรุปแผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action  Plan Conclusion : RAPC) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561—ภาคผนวก สรุปรายละเอียดโครงการ


เกณฑ์มาตรฐาน: 4. มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน: ไม่ได้ดำเนินงาน

ข้อมูลหลักฐาน: —


เกณฑ์มาตรฐาน: 5. มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน: ไม่ได้ดำเนินงาน

ข้อมูลหลักฐาน: —


เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ

เป้าหมายของสำนัก :  5  ข้อ

ผลการดำเนินงาน   :  2  ข้อ

ผลการประเมินตนเอง   :  2 คะแนน