วารสารราชบัณฑิตยสภา

ชื่อวารสาร: วารสารราชบัณฑิตยสภา: The Journal of the Royal Society of Thailand
Print ISSN: 0125-2968
TCI: กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: ราชบัณฑิตยสภา
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 9 ก.ย. 2562 วารสารราชบัณฑิตยสภา เป็นวารสารราย ๓ เดือน กำหนดออกปีละ ๔ ฉบับ นำเสนอบทความทางวิชาการทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวรรณกรรม โดยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก แห่งราชบัณฑิตยสภา รวมทั้งบทความของนักวิชาการภายนอกด้วย
Description: –

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2545) – ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (2560)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: The Journal of the Royal Society of Thailand


วารสารราชบัณฑิตยสภา: The Journal of the Royal Society of Thailand