การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เป็นกิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสำนัก/ศูนย์ที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน จำนวน 15 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 คน คือ นางสาวณัฏฐ์ชาพร วรโชคเศรษฐกุล และนางสาวณัฏฐนันท์ อุ่นอาวรณ์ จากสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จำนวน 1 คน คือ อาจารย์ดวงฤทัย สังข์ทอง จากสำนักแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน จำนวน 2 คน คือ อาจารย์กันทิมา ปลื้มใจ และ อาจารย์นฤมล ศรีวิลัย จากห้องสมุดมารวยมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 1 คน คือ นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล และจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 9 คน ได้แก่ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 3.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 4.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 5.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 6.สุดา ทองชิว 7.อารี แก้วพิพัฒน์ 8.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์   และ9. นางสาวสิริยากร ภัคดี (นักศึกษาฝึกงาน) โดยมีผู้แบ่งปันความรู้ คือ คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

  1. เพื่อพัฒนาสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ไปสู่องค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้
  2. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ (KM)ได้


องค์ความรู้การเขียนโครงการการจัดการความรู้ (KM): ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการการจัดการความรู้ (KM) สำหรับสำนักงาน

ตัวอย่าง: โครงการการจัดการความรู้ (KM)-สรุปโครงการ: “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน” ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

ตัวอย่าง: การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 3.2  การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ ของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561


ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำประเด็นความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการเขียนโครงการการจัดการความรู้ (KM) ได้ ในส่วนของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศได้นำเสนอโครงการการจัดการความรู้ (KM) ในปีการศึกษา 2562 ในโครงการ: โครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน” 


กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน