ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    ฐานข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  Link: http://gp.pcd.go.th/

เว็บไซต์ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าและบริการที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการประเภทคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์ /อุปกรณ์สำนักงาน กลุ่มสินค้าและบริการประเภทกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ /เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่าง กลุ่มสินค้าและบริการประเภทยานยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง /งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร สามารถตรวจสอบรายชื่อสินค้าและบริการที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้จาก แอพพลิเคชั่น Thai GPP  ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android