การประกันคุณภาพ-ระบบการพัฒนาบุคลากร 2561

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบการพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร

คำอธิบายตัวบ่งชี้: ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน และความรู้อื่นที่ประกอบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  ตามเป้าหมายของหน่วยงาน

เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 7  ข้อ ดังนี้

 1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
 2. การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 3. มีสวัสดิการและการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร
 6. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
 7. การนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6  ข้อ 7 ข้อ

หลักฐานที่ต้องการ:

 1. แผนการบริหารบุคลากร และแผนงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
 2. ระบบสวัสดิการที่จัดภายในหน่วยงานและระบบการสร้างขวัญกำลังใจ
 3. หลักฐานการนำความรู้และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 4. หลักฐานการประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการปรับปรุง

ผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร

เกณฑ์มาตรฐาน: 1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ ได้วางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรไว้ใน แผนงานบริหารและการพัฒนาบุคลากร” ภายใต้แผนงานดังกล่าว สำนักฯ ได้จัดทำโครงการไว้ 3 โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านบุคลากรสอดคล้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ได้แก่

 1. โครงการ “การปรับโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (บุคลากรสายสนับสนุน) ปีการศึกษา 2561”
 2. โครงการ “การสร้างระบบประเมินศักยภาพบุคลากร”
 3. โครงการ “การพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาษาอังกฤษ” 

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action  Plan : RAP) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 –แผนงานบริหารและการพัฒนาบุคลากร


เกณฑ์มาตรฐาน: 2. มีการบริหารงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ มีการบริหารงานบุคลากรแต่ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยได้มีการดำเนินงานโครงการเพียง 1 โครงการ จากทั้งหมด 3 โครงการ คือ

 1. โครงการ “การปรับโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (บุคลากรสายสนับสนุน) ปีการศึกษา 2561” ได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโครงการ 2 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด

   ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คือ

 1. โครงการ “การสร้างระบบประเมินศักยภาพบุคลากร” (ไม่ได้ดำเนินการ)
 2. โครงการ “การพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาษาอังกฤษ” ” (ไม่ได้ดำเนินการ)

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 5 สรุปแผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action  Plan Conclusion : RAPC)สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 -แผนงานบริหารและการพัฒนาบุคลากร


เกณฑ์มาตรฐาน: 3. มีสวัสดิการและการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน: มหาวิทยาลัยสยามมีสวัสดิการและการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น

 • การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรที่โรงพยาบาลธนบุรี 15 %
 • การลดหย่อนค่ายาที่ร้านขายยาโอสถสยาม  OSOTSIAM ให้กับบุคลากร
 • การประกันอุบัติเหตุสำหรับบุคลากร ในวงเงินคนละไม่เกิน 15,000.-บาทต่อปี
 • การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรมีพื้นฐานสุขภาพที่ดี เช่น การเรียนโยคะฟรี  การเต้นแอโรบิค ฯ
 • การดูแลสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้น จากศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัย
 • เงินพิเศษสำหรับการทำงานช่วงภาคฤดูร้อน 1 เดือน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลตอบแทนให้มากขึ้น (การขึ้นขั้นเงินเดือน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลหลักฐาน: ดูที่ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


เกณฑ์มาตรฐาน: 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้) รายงานผลด้วยการเขียนรายงาน (Post) วิธีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่องค์ความรู้ทางเว็บไซต์สำนักฯ ที่ https://e-library. siam.edu ที่ การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ผู้บริหารที่มีหน้าที่ติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง เนื่องด้วยผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุตามเกณฑ์ กล่าวคือ บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้รับการพัฒนาได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือสามารถนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ต่อได้ มีจำนวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.22 จากการพัฒนาความรู้ที่ได้เข้าร่วมทั้งหมด 41 เรื่อง (ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 85)

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข  11.3 เว็บไซต์ของสำนักฯที่ https://e-library. siam.edu ที่ การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561


เกณฑ์มาตรฐาน: 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรทั้งที่เป็นบรรณารักษ์และมิใช่บรรณารักษ์ สำหรับผู้ที่เป็นบรรณารักษ์ได้มีการเผยแพร่เอกสารข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์ และสำหรับเจ้าหน้าที่วิชาชีพอื่นๆ มีเอกสาร “คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ” ไว้ใน “คู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานฯ” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในระดับดีมากยิ่งขึ้น   ซึ่งจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านบุคลากร ในปีการศึกษา 2561 ได้ระดับคะแนนมากที่สุดเฉลี่ย 4.11 เพิ่มมากขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา (4.05)

ข้อมูลหลักฐาน: เอกสารหมายเลข 8.1 คู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสำนักหอสมุดฯจรรยาบรรณบรรณารักษ์ และ “คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ”


เกณฑ์มาตรฐาน: 6. มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร

ผลการดำเนินงาน: สำนักฯ มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ 1)โครงการ“การปรับโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (บุคลากรสายสนับสนุน) ปีการศึกษา 2561” 2)โครงการ “การสร้างระบบประเมินศักยภาพบุคลากร” (ไม่ได้ดำเนินการ) และ 3)โครงการ “การพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาษาอังกฤษ” (ไม่ได้ดำเนินการ)  โดยได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 40 จากตัวชี้วัดของโครงการทั้ง 3 โครงการ รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

 1. จำนวนบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนา โดยบุคลากรของสำนักฯมีจำนวนทั้งหมด 19 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 17 คน และทั้ง 17 คน ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 89.47  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร รวมเป็นเงิน  38,289.-  บาท (บรรลุ)
 2. บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือสามารถนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ต่อได้ โดยมีจำนวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วม 41 เรื่อง  ซึ่งบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่/นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน  21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.22 (ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 85)
 3. ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจโดยรวมด้านการให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.11 เพิ่มมากขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา (4.05) (บรรลุ)
 4. ระบบประเมินศักยภาพบุคลากร (ไม่บรรลุ)
 5. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ไม่บรรลุ)

ข้อมูลหลักฐาน:
อกสารหมายเลข  11.3 เว็บไซต์ของสำนักฯที่ https://e-library. siam.edu ที่ การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
เอกสารหมายเลข 18.1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2561


เกณฑ์มาตรฐาน: 7. การนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร

ผลการดำเนินงาน: ตามที่ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวมที่ควรพัฒนาและปรับปรุงเมื่อปีการศึกษา 2559 คือ  ควรมีกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในหน่วยงาน อาทิ กิจกรรมยกย่องบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งสำนักฯ ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ในโครงการ  “การสร้างระบบประเมินศักยภาพบุคลากร” สำนักฯ ไม่ได้ดำเนินการโครงการตามแผน อีกทั้งระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตามที่ได้รายงานผลไว้ในข้อที่ 4.

ข้อมูลหลักฐาน: —


เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6 ข้อ 7 ข้อ

เป้าหมายของสำนัก :  7  ข้อ

ผลการดำเนินงาน   :  5  ข้อ

ผลการประเมินตนเอง   :  4 คะแนน