พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)  

ชื่อหนังสือ: พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)   
ชื่อผู้แต่ง:  อนุสร ดีรักษา
Call Number: 428.0076 อ231พ 2562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 7 ก.ย. 2562  การสอบ IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ซึ่งใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) แต่ปัญหาหลักที่มักจะพบคือ การขาดความรู้พื้นฐานในด้านการเขียน หลักไวยากรณ์ ตลอดจนคำศัพท์ที่จำเป็น โดยหนังสือ “พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)” เล่มนี้ จึงได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิคและเคล็ดลับในด้านการเขียนสำหรับการสอบ IELTS ซึ่งถือเป็นสุดยอดแห่งการพิชิตข้อสอบ IELTS Writing ได้อย่างมั่นใจ รวมถึงเทคนิควิเคราะห์โจทย์ IELTS Writing ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างการเขียนตอบ สรุปหลักไวยากรณ์สำคัญเพื่อการสอบ รวมทั้งคำศัพท์ที่ต้องรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริงต่อไป