วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร: Silpakorn University Journal
Print ISSN: 0857-5428, 2586-8489(online)
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 7 ก.ย. 2562 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ และส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปบทความวารสาร ISSN
Description: Silpakorn University Journal(SUJ) is a double-blinded peer-reviewed international journal publishing six issues a year by Silpakorn University, Thailand. SUJ is formerly known as ‘Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts in Thai language’. Our mission is to promote awareness of and compatibility with the dynamics of study areas among researchers, academics and professors. The journal publishes research articles and review articles that meet the criteria of significance and scientific excellence. Its main objective is to encourage research and disseminate knowledge in all fields related to art and culture, human beings and society. SUJ covers all essential branches of Humanities, Arts and Social Sciences and other disciplines which do not belong or related to Science, Engineering and Health Studies.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2544) – ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (2556)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Silpakorn University Journal


วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร: Silpakorn University Journal