การประชุม: แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564  จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(โปรแกรม Zoom) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ผู้อำนวยการ) และนางพรรณี จิวพุทธิธรรม ประธานคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพ (QA) ของสำนักฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนที่จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA และสำหรับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่ไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน จะต้องจัดส่งรายงานประจำปี เป็นประจำทุกปีการศึกษา อีกทั้งการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานสนับสนุน

เอกสารการประชุม

 1. (ร่าง) เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 2564
 2. ข้อมูลของหน่วยงานสนับสนุนสำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร
การดำเนินการสำหรับ หน่วยงานสนับสนุน ภายหลังการอบรม
 1.    หน่วยงานสนับสนุนที่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ขอให้พิจารณา (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน 2564 (ตามเอกสารการประชุม 1) หากมีการพิจารณาปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ขอให้แจ้งไปยังสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. หน่วยงานสนับสนุนแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ของหน่วยงานสนับสนุน (ตามเอกสารการประชุม 2) เพื่อให้หลักสูตรนำข้อมูลไปใช้ โดยขอให้แจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูล (เช่น ลิงค์เอกสาร Google Drive ลิงค์เว็บไซต์ เป็นต้น) 

 ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ได้แก่ 

 • องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ
  ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
 • องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
  ตัวบ่งชี้ 2.5 การให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)
 • องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
  ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของสำนักฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในการเขียนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน AUN-QA ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด  เรื่อง  AUN-QA-ห้องสมุด-2564 โดยเผยแพร่ให้กับหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในการเขียนผลการดำเนินงานของหลักสูตร ที่ https://e-library.siam.edu/category/aun-qa-ห้องสมุด-2564/


การประชุม: แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานประจำปีการศึกษา 2564