บริการสมาชิก

New Service แนะนำบริการใหม่เอาใจสาวกเกม Board Game บอร์ดเกม…มากกว่าความสนุก คือการฝึกสมอง ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม 15% จริงไหม? มาลองเล่นกัน ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12  มีหลากหลายเกมให้เลือก ได้แก่ Century Golem เป็นเกมฝึกการวางแผนทรัพยากร ผ่านการรับบทเป็นนักสะสมคริสตัล ตัวเกมเข้าใจง่าย สอนการวางแผนเส้นทางการทำคะแนนที่หลากหลาย คลิกดู วิธีการเล่น Century Golem  (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: BGN บอร์ดเกมไนท์ ) Coding เกมถอดรหัส ผู้เล่นรับบทเป็น Hacker  ที่พยายามปกปิดข้อมูลของตนเองให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเจาะข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด คลิกดู วิธีการเล่น Coding  (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: DNR Boardgame) Flamcraft  เฟรมคราฟต์ ผู้เล่นรับบทเป็นผู้รักษาไฟ ใช้ความสามารถของคุณสร้างสรรค์บ้านที่น่าอยู่พร้อมๆกับดูแลมังกรที่คุณรักผ่านการ์ดหลากหลายแบบ คลิกดู วิธีการเล่น Flamcraft  (ขอขอบคุณข้อมูลจาก: BGN บอร์ดเกมไนท์ ) Maevel […]

แนะนำบริการใหม่: Board Game Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์!  และการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS, UpToDate และการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยระบบ EDS”” ให้กับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF) ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม:   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ที่: https://forms.gle/j1fBADoPxamRTbm36 https://e-library.siam.edu แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม: “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! ครั้งที่ 3/2566” https://forms.gle/tDn4bifdJ2w4Jt7B7

อบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 3/2566 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ม.สยาม ได้จัดอบรมเรื่อง “ “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! และการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS, และการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยระบบ EDS” ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องดิจิทัล สำนักหอสมุดฯ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF) ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม:   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ที่: https://forms.gle/uzF81FW25XoDwL8K6   https: //e-library.siam.edu แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม: “การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! ครั้งที่ 2/2566” https://forms.gle/A7cfhceJf9UqpBBM8

อบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2/2566 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น.    วิทยากรผู้แบ่งปันความรู้: คือ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสำนักฯ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน 5 คน ได้แก่ ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  และนางณัชชา เดชาเต็งประทีป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการให้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของห้องสมุด และเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อใช้ประกอบการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำได้ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม: การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (PDF) ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์! (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ) โดยนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการให้บริการสารสนเทศต่างๆผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักฯ: https://e-library.siam.edu

การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับบุคลากร/ผู้ให้บริการ) Read More »

แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2566 กรุณาสแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ที่  https://forms.gle/qdwFFeihUdfoLePu8   ****ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม*** 

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2565 กรุณาสแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ที่ https://forms.gle/182RnLqoSZTn5kjw5 ****ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม***

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ****ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม*** Loading…

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564  กรุณา คลิก https://forms.gle/v1sbHkVi2P4KXuxD8 หรือ     ***ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบประเมิน*** Loading…

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 Read More »

  บริการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิชาการ ม.สยาม (Siam University Archive and Repository Service) เป็นบริการเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลในระบบ CHECO ระบบประกันคุณภาพ ระบบการตรวจสอบผลงาน และระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม หมายเหตุ: ผลงานที่เผยแพร่นั้นจะเชื่อมโยงไปยังฉบับเต็ม ที่อยู่ในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ จึงไม่ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ หากท่านต้องการเผยแพร่ข้อมูล กรุณา กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม คลิก เพื่อส่งข้อมูล https://forms.gle/zhxaxUBPRQ1kdgSB8 ข้อมูลของท่านจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของห้องสมุด ที่ https://e-library.siam.edu/e-journal/book-authors/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : punnee.jew@siam.edu  

บริการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของห้องสมุด Read More »