บริการสมาชิก

บริการทางออนไลน์สำหรับสมาชิก เราพร้อมเสมอในการบริการออนไลน์ให้กับสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยออนไลน์ สามารถเลือกรับบริการต่างๆ ได้ตามลิงค์ ดังนี้ …

บริการของห้องสมุดทางออนไลน์ Read More »

*ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถามฯ* Loading…

บริการ Book Delivery   บริการนี้ใช้เพื่อการขอยืมตัวเล่มหนังสือที่มีในห้องสมุด โปรดตรวจสอบรายการหนังสือ จากฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดฯ ก่อนการขอใช้บริการ …

บริการ Book Delivery Read More »

บริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาสามารถค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีในสำนักฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/opac/ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้หาตัวเล่มหนังสือไว้ให้ ก่อนเข้ามารับตัวเล่มที่ห้องสมุด โดยแจ้งได้ที่ Line …

บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 Read More »

การยืม (LENDING SERVICE) สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์การยืม ดังนี้ สิทธิการยืม   …

บริการยืม-คืน Read More »

เสนอซื้อทรัพยากรฯ

Loading…   เสนอซื้อทรัพยากร-BookSuggestion-google form

library-siam university

บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อความรู้ที่ให้บริการฝึกอบรมแก่สมาชิกห้องสมุด ในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก …

บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ Read More »