บริการสมาชิก

Partron Login – Self Renew ตรวจสอบสถานะ ยืมต่อ จองหนังสือ ด้วยตนเอง

แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ****ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม*** Loading…

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564  กรุณา คลิก https://forms.gle/v1sbHkVi2P4KXuxD8 หรือ …

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 Read More »

บริการทางออนไลน์สำหรับสมาชิก เราพร้อมเสมอในการบริการออนไลน์ให้กับสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยออนไลน์ สามารถเลือกรับบริการต่างๆ ได้ตามลิงค์ ดังนี้ …

บริการของห้องสมุดทางออนไลน์ Read More »

*ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถามฯ* Loading…

บริการ Book Delivery   บริการนี้ใช้เพื่อการขอยืมตัวเล่มหนังสือที่มีในห้องสมุด โปรดตรวจสอบรายการหนังสือ จากฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดฯ ก่อนการขอใช้บริการ …

บริการ Book Delivery Read More »

ตรวจบรรณานุกรม

บริการ ตรวจบรรณานุกรม ภาษาไทย และอังกฤษ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม โดย บรรณารักษ์พรรณี จิวพุทธิธรรม ห้องสมุด ม.สยาม

ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

บริการ ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม โดย อาจารย์ไมเคิล สเลเตอร์ (Abstract Editing Service)

บริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาสามารถค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีในสำนักฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/opac/ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้หาตัวเล่มหนังสือไว้ให้ ก่อนเข้ามารับตัวเล่มที่ห้องสมุด โดยแจ้งได้ที่ Line …

บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 Read More »

การยืม (LENDING SERVICE) สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์การยืม ดังนี้ สิทธิการยืม   …

บริการยืม-คืน Read More »