บริการสมาชิก

บริการยืม-คืน

การยืม (LENDING SERVICE) สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิ์การยืม ดังนี้ สิทธิการยืม   ค่าปรับเกินกำหนดส่ง การยืมต่อ (RENEWING SERVICE) สมาชิกสามารถ ยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง โดยจำกัดจำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่ค้างชำระค่าปรับ การจองหนังสือ (HOLDING SERVICE) สมาชิกสามารถ จองหนังสือด้วยตนเอง หากหนังสือนั้นมีผู้ยืมไปแล้ว ซึ่งระบบจะแสดงสถานภาพเป็นวันที่คืนหรือ STATUS Due (Date) >> บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) หากหอสมุด ไม่มีหนังสือที่ท่านต้องการยืม สามารถขอยืมระหว่างห้องสมุดให้ท่านได้ >> เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หากท่านต้องการให้ห้องสมุดมีหนังสือไว้บริการ บริการยืม-คืน

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการแบ่งปันและใช้ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน (Resources sharing) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการระหว่างห้องสมุด โดยมีความร่วมมือของห้องสมุดจากเดิมมี 8 สถาบัน และเมื่อเดือน เมษายน 2562 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 2 สถาบัน ดังนี้ TU-THAIPUL ILL (8 ห้องสมุด/ ไม่มีค่าใช้บริการ) TU Libraries     : หอสมุดแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BU Libraries     : สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ DPU Libraries  : ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ NMU Libraries : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช …

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus Read More »

แนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม-APA 6th edition

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม-APA 6th edition  การอ้างอิง หมายถึง การบอกรายละเอียดของแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ที่ใช้อ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งนําเสนอในรูปของรายงาน ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความ หนังสือวิชาการ และรายงานการวิจัย ความสําคัญของการอ้างอิง  เพื่อให้เกียรติแก่ผู้แต่งหรือเจ้าของผลงานที่ใช้อ้างอิง  เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มาศึกษาค้นคว้า สามารถตรวจสอบหรือติดตามศึกษาเพิ่มเติมได้  เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลงาน ให้กับผู้ที่ได้อ่าน วิธีเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม จะปรากฏอยู่ทั้งในส่วนเนื้อหาและท้ายเล่ม คือ ส่วนเนื้อหา คือ รายการอ้างอิง (Reference List) ซึ่งจะมีรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้อยู่ทั่วไป 3 แบบ ได้แก่ แบบเชิงอรรถ แบบแทรกในเนื้อหา และแบบอ้างอิงท้ายบท ส่วนท้ายเล่ม คือ บรรณานุกรม (Bibliography) ซึ่งได้แก่รายละเอียดของแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการ ทั้งที่ปรากฏชัดเจนในการเขียนอ้างอิง ไว้ในเนื้อหา และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่อาจจะเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลายๆ แนว แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ  มีหลายรูปแบบตามมาตรฐาน ของแต่ละสาขาวิชา เช่น มาตรฐานของ APA, Chicago, Index Medicus, …

แนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม-APA 6th edition Read More »

library-siam university

บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ ในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่สมาชิกห้องสมุด ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ การแนะนำการใช้ห้องสมุด: การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ (OPAC) การยืม-คืนหนังสือ การยืมหนังสือต่อ (Renew) การจองหนังสือ (Request) การยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การจัดทำบรรณานุกรมและการอ้างอิง การเผยแพร่วิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ (e-Research) และการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ หอสมุดกลาง หรือห้องสมุดมารวย และสำหรับอาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ สามารถติดต่อขอให้บรรณารักษ์เป็นวิทยากรสอน/แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยใช้สถานที่ห้องฝึกอบรมสำนักหอสมุดฯหรือตามห้องที่คณะ/สถาบันจัดเตรียมไว้ให้  ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนจองออนไลน์ : คลิก  ตรวจสอบการจอง : ตรวจสอบรายการลงทะเบียนอบรม จำนวนผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตร : 5 คนขึ้นไป สถานที่อบรม : สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ(ห้องสมุด ชั้น 2)  ห้องสมุดเสมือน โทร. 5142 หรือ ห้องสมุดมารวย@ ม.สยามโทร.5334 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ …

บริการอบรมและฝึกปฏิบัติการ Read More »

opac login-สมาชิกห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม

Partron Login ตรวจสอบสถานะ ต่ออายุ ยืม-คืนหนังสือ ด้วยตนเอง

PARTRON LOGIN ตรวจสอบสถานะ และต่ออายุการ ยืม-คืนหนังสือ ด้วยตนเอง Member Login Click Here! สมาชิก เข้าสู่ระบบ คลิก! PARTRON LOGIN ตรวจสอบสถานะ และต่ออายุการ ยืม-คืนหนังสือ ด้วยตนเอง

booking Reservation Appointment จอง ห้องประชุม study room group

บริการจองห้องประชุมกลุ่ม

[quote font_size=”h3″ color=”#ffffff” bgcolor=”#ff6633″ bcolor=”#cc0000″ arrow=”yes”] ผู้ใช้งาน/user: student พาสเวิร์ด/pass: library  [/quote]   [box type=”note”]เงื่อนไขในการใช้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย * 1. ใช้บัตรนักศึกษา / บัตรอื่นๆ ในการติดต่อบรรณารักษ์ โดยฝากบัตรและรับคืนหลังจากเลิกห้อง 2. จองห้องประชุมกลุ่ม Online ล่วงหน้าได้ คลิก.. จองห้องล่วงหน้า 1-7 วัน ไม่มาใช้สิทธิ์ที่จองไว้ ภายใน 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์ แจ้งยืนยันการจอง หรือขอใช้ห้อง ติดต่อ บรรณารักษ์ห้อง Study Room 3. ห้องประชุมกลุ่มย่อย เหมาะสำหรับการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย การพรีเซ้นท์ หรือนำเสนองาน การติวแบบกลุ่ม รองรับกลุ่มตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 คน สามารถใช้ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง 4. ข้อห้าม …

บริการจองห้องประชุมกลุ่ม Read More »

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan

1. ตรวจสอบบรรณานุกรมจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ – เว็บไซต์ https://e-library.siam.edu/ ที่ Searching: Discovery Service for Siam University – ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สิ่งพิมพ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ – บทคัดย่อ หรือฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของสถาบันต่าง ๆ – รวมรายชื่อวารสารในประเทศไทย ฯลฯ 2. ติดต่อบรรณารักษ์ บริการช่วยค้นคว้า และกรอกรายละเอียดการยืมให้ครบถ้วน ซึ่งทำได้ 3 วิธี คือ 2.1 กรอกในแบบฟอร์มการยืมเอกสาร ที่ Inter Library Loan Request การยืมวิธีนี้ให้บริการเฉพาะสมาชิกของสถาบันที่ใช้ระบบ EDS ร่วมกัน จำนวน 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยสยาม …

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan Read More »

ห้องสมุด คือ-ห้องสมุด ใกล้ฉัน-นิยาย-ห้องสมุด-จบแล้ว-ห้องสมุดกรุงเทพ-ประเภทห้องสมุด-ห้องสมุดออนไลน์-ประโยชน์ของห้องสมุด-ห้องสมุดการ์ตูนการ-ห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เปิดบริการทุกวัน ฟรีสำหรับบุคคลภายนอก

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เปิดบริการทุกวัน ฟรีสำหรับบุคคลภายนอก บริการแนะนำ สืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย เปิดบริการทุกวัน

ติดต่อ มหาวิทยาลัยสยาม

Google แผนที่ ไปม.สยาม สะดวกที่สุด รถไฟฟ้า สายสีเขียว สายสีน้ำเงิน และรถประจำทาง บนถนนเพชรเกษมตัดราชพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย