แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 

กรุณา คลิก https://forms.gle/v1sbHkVi2P4KXuxD8 หรือ

    ***ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบประเมิน***