ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12 จัดโดยสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จำนวน 14 คน ได้แก่ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  3.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 5.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 6.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา 7.นางสาวธนัญญา พันธุทิม 8.นางอรุณี ชื้นประไพ 9.นางสุดา  ทองชิว 10.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป 11.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 12.นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ 13.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ 14.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ ได้บรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

  1. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. ระบบการประกันคุณภาพ
  3. หลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  4. กระบวนการบริหารคุณภาพ
  5. การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
  6. ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในระดับสำนัก/ศูนย์ เพื่อการนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายใน

องค์ความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา


องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/ศูนย์


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การประกันคุณภาพการศึกษา