ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
Keyword Title Author

ค้นหาและยืมหนังสือข้ามห้องสมุด ระหว่าง 10 สถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.กรุงเทพ, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.นวมินทราธิราช, ม.ศรีปทุม, ม.สยาม, ม.จุฬาฯ และมหิดล

22 November 2019

EBSCO HOST เว็บไซต์สืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ

คลิก สืบค้นจากเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST 

มหาวิทยาลัยสยาม siam university library ห้องสมุด

ครอบคลุมในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอีกจํานวน 10 ฐานได้แก่

  •   “Academic Search Complete” เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ (รวมทั้ง food science) วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ จากวารสารต่างๆ รวมกว่า 4,600 ชื่อเรื่อง มี peer-reviewed full text มากถึง 3,900 บทความ โดยมีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1975
  • “Business Source Premier” เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาชนิดเต็มรูปแบบซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการตั้งแต่ปี 1886 จากวารสารต่างๆ รวมกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง (รวมทั้ง peer-reviewed full text อีกมากกว่า 1,100 ชื่อเรื่อง) ในด้านธุรกิจการบริหารการตลาดการโฆษณา บัญชีการเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์การธนาคาร MIS, POM ตลอดจนรายงานการประชุม การสัมมนารวมทั้งบทวิเคราะห์บริษัทชั้นนําทั่วโลกจากวารสารต่างๆ รวมกว่า 10,000 บริษัท 
  • “Communication & Mass Media Complete” ครอบคลุมสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 1915 จากวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 450 ชื่อเรื่องที่ท่านสามารถเข้าไปสืบค้นได้ในรูปแบบ full text
  • “Computers & Applied Sciences Complete” ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยและพัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์และวิชาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็มได้จากวารสารทางด้านดังกล่าวถึงกว่า 1,000 รายชื่อ นอกเหนือจาก ข้อมูลที่เป็น index และบทคัดย่อจากวารสารต่างๆ อีกประมาณ 2,200 ชื่อเรื่อง
  • “Education Research Complete” ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการศึกษาในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอุดมศึกษา จากวารสารต่างๆ ในรูปการค้นเนื้อหาฉบับเต็มรวมกว่า 1,200 ชื่อเรื่องและเนื้อหาฉบับเต็มที่สามารถสืบค้นจากหนังสือได้อีกถึง 500 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษาและยังมีหนังสือและเอกสารรายงานการวิจัยและรายงานการประชุมอีกมากมาย
  • “Hospitality & Tourism Complete” ครอบคลุมเนื้อหาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรมตั้งแต่ปี 1965 จากวารสารต่างๆ รวมกว่า 640 ชื่อเรื่องโดยสามารถสืบค้นในรูปแบบเนื้อหาฉบับเต็มได้กว่า 490 รายการ
  • “Regional Business News” ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม จากหนังสือพิมพ์ วารสาร และสํานักข่าวทางสาขาบริหารธุรกิจกว่า 80 แหล่ง ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา
  • “ERIC (The Education Resource Information Center)” ประกอบด้วยข้อมูลทางการศึกษาเป็นจํานวนมากกว่า 1.3 ล้านรายการโดยสามารถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็มได้ถึงกว่า 323,000 รายการ ทั้งนี้ท่านสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ถึงค.ศ.1966
  • “Medline Complete” เป็นฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่สําคัญและเป็นที่รู้จักกันดีประกอบด้วยข้อมูลแบบเต็ม จากวารสารชั้นนําด้านการแพทย์โดยตรง จํานวนมากกว่า 2,100 รายชื่อและดรรชนีจากวารสารต่าง ๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน
  • “DynaMed” ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ที่สําคัญและทันสมัยที่สุดเป็นประโยชน์ยิ่งในด้านข้อมูลทางการแพทย์เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา การใช้ยา การทําหัตถการต่าง ๆ และข้อมูลสําหรับผู้ป่วย มีการตรวจสอบเนื้อหาของวารสารทางการแพทย์ จํานวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่องในแต่ละวัน.
**ฐานข้อมูล EBSCO HOST เว็บไซต์เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการนี้ ใช้สืบค้นได้เฉพาะภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของรั้วมหาวิทยาลัยสยาม เท่านั้น**

About The Author