การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2565

การประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 12.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม) ได้เข้าร่วม การประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2565 ประชุมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ในครั้งนี้ จำนวน 41 คน จาก 12 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL

 • เพื่อความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรฯ ร่วมกันของกลุ่ม TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL และลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายในการบอกรับ/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศลงได้
 • เพื่อรับรู้ความก้าวหน้าของระบบ/ฐานข้อมูลออนไลน์ EDS (EBSCO Discovery Service) ที่นำมาใช้ในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter library loan)

สรุปหัวข้อองค์ความรู้การประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2565

 • New EDS UI สมาชิกกลุ่มที่ได้ย้ายไปใช้ระบบการสืบค้นใหม่ New EDS UI  มี 2 สถาบัน คือ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น/TNI และ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งได้รับ feedback จากผู้ใช้บริการจาก TNI  ว่า ใช้งานได้สะดวก ส่วนทางมหาวิทยาลัยพายัพ เพิ่งเริ่มใช้งานเดือน พ.ค. ยังไม่มี comment จาก ผู้ใช้ สมาชิกที่ต้องการใช้ระบบใหม่สามารถแจ้งขอไปยังบริษัท EBDSCO ได้ ที่ LINE Group
 • สรุปจำนวนสมาชิกในกลุ่ม  ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่ม TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL มีจำนวน 13 สถาบัน 
 • สรุปจำนวนทรัพยากร ทรัพยากรที่สารมารถยืมระหว่างสถาบันในเครือข่ายมากกว่า 3 ล้านรายการ และจะมีจำนวนทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นมาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/ABAC ขณะนี้ สมาชิกสามารถสืบค้นทรัพยากรของ ABAC ในกล่อง EDS -Thaipul ได้แล้ว โดยทรัพยากรมี 2 ประเภทได้แก่ ABAC catalog ซึ่งในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทรัพยากรทางไปรษณีย์ แต่ไม่คิดค่าบริการ ส่วน ABAC IR สามารถเข้าใช้งานได้ แบบ Online
 • การดึงสถิติการใช้ฐานข้อมูลและ EDS  สามารถดู วิธีการใช้งาน ได้จาก บันทึก VDO การประชุม
 • EBSCO Update ระบบ ILL  บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอจากสมาชิกในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการ และระเบียบการใช้ และเพิ่มแนวทางปฎิบัติในการส่งคำร้อง ILL และเพิ่มระบบ PDPD โดยปรับปรุงทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบ Webpage เพื่อความสะดวกในการเพิ่มลด หรือ ปรับเงื่อนไขการให้บริการในอนาคต
 • การ update ข้อมูลของสมาชิกผู้ให้บริการ ILL *** ขอรายละเอียด ของสมาชิกผู้ให้บริการแต่ละสถาบัน ภายในวันที่ 3 มิถุนายน นี้ เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงข้อมูลในหน้า EDS-Thaipul Webpage ต่อไป โดยขอข้อมูล ดังนี้

  1. ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง (แต่ละสมาชิกสามารถมีได้มากกว่า 1 ท่าน)
  2. รูปถ่าย ไม่ต้องพิธีการได้ เพื่อจะได้ให้สมาชิกใหม่ รู้จักหน้าตากันและกัน

 • นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565  เวลา 10:00-12:00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ขออนุญาตมหาวิทยาลัยละไม่เกิน 3 ท่านผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยจัดทำ Digital Content เรื่อง บริการของห้องสมุดทางออนไลน์  ที่ https://e-library.siam.edu/online-services/


การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2565

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 4/2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/ 2563
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/ 2563

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/ 2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/ 2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562


อ่านรายละเอียดและขอรับบริการได้ที่: บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL

-คู่มือการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus
-Manual Guide TU-THAIPUL & 2LibPlus-ILL (Inter-Library Loan)


การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS THAIPUL ครั้งที่ 2/2565