ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และอบรมทางออนไลน์ผ่านทาง ZOOM (2 ครั้ง)   ซึ่งได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เป็นกิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์ โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายคือ คณะทำงานนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูล ตามโครงการ “ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบด้วย 1.นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ 2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  3.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ 4.นางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 5.นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี 6.นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล 7.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  8.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป และ 9.นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ 10.นางสุดา ทองชิว 11.อารี แก้วพิพัฒน์ 12.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม และคุณมโนณัฐ รัตนจันทร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม:

 •   เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์ ได้
 •   เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ “ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
 •   เพื่อพัฒนาสำนักฯ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

คณะทำงานนำเข้าและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์  คณะทำงานได้นำเข้าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ รวม 14 คณะวิชา/หลักสูตร มีคณะวิชาระดับปริญญาตรี 10 คณะวิชา และระดับบัณฑิตวิทยาลัย 4 หลักสูตร ได้แก่

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: พรรณี จิวพุทธิธรรม)
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้รับผิดชอบ: วรรณวิสา เกิดมงคลโชค)
 3. คณะบริหารธุรกิจ (ผู้รับผิดชอบ: อรชร ยิ่งใหญ่)
 4. คณะเภสัชศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์)
 5. คณะนิติศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: กัลยา ศุภพันธุ์มณี )
 6. คณะนิเทศศาตร์ (ผู้รับผิดชอบ: สุดา ทองชิว)
 7. คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: วีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์)
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: ณัชชา เดชาเต็งประทีป)
 9. คณะศิลปศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: อารี แก้วพิพัฒน์)
 10. ศึกษาทั่วไป (ผู้รับผิดชอบ: พรพิศ องค์ศรัทธา)
 11. IMBA: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์อดิศักดิ์ ลำดวน)
 12. MBA: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ผู้รับผิดชอบ: ศิวพร หนูบัว)
 13. D.B.A.: บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด (ผู้รับผิดชอบ: กัลยาณี วีระยุทธวิไล และมโนณัฐ รัตนจันทร์)
 14. M.Ed. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา (ผู้รับผิดชอบ: กัลยาณี วีระยุทธวิไล และมโนณัฐ รัตนจันทร์)

ประเภททรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ที่นำเข้าและเผยแพร่บนเว็บไซต์   ได้แก่

 1. คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากแหล่งที่สำคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น Thai mooc, TCU(Thai Cyber University), COURSERA และ จากสถาบันต่างๆ
 2. E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF)
 3. ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ
 4. แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
 5. YouTube
 6. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง
 7. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน
 8. หลักฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยสยาม e-research.siam.edu
 9. รายวิชาที่สอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสยาม http://www.elearning.siam.edu

ผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ บนเว็บไซต์ ที่ https://ectl.siam.edu/courses/   ตัวอย่างผลงาน: รายวิชา 200-203 Pharmacognosy เภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ https://ectl.siam.edu/courses/faculty-of-pharmacy/lesson/200-203-pharmacognosy-เภสัชวินิจฉัย-2


โครงการ “ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

ท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ได้มีนโยบายในการสร้างเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual Library เพื่อสนับสนุนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของคณาจารย์ และนักศึกษา และเพื่อรองรับระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดมารวย@ม.สยาม ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ การให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาให้ทันต่อความต้องการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของคณาจารย์และนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้นักศึกษา และคณาจารย์ ต้องดำเนินการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ รวมทั้งบุคลากรสำนักฯและห้องสมุดมารวย ที่ต้องปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ที่บ้าน (Work from home) ดังนั้น ท่านอธิการบดี จึงได้มอบหมายนโยบายดังกล่าว ให้กับ คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม  คุณมโนณัฐ รัตนจันทร์ และ คุณไมเคิล สเลเตอร์ (เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563) เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual Library ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดมารวย มีความเป็นห้องสมุดออนไลน์/ Virtual Library ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของคณาจารย์และนักศึกษา
 2. เพื่อการตรวจสอบและบันทึกการปฎิบัติงาน Work from home ของบุคลากรสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดมารวย

รูปแบบการดำเนินงาน: สร้างเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual Library

ผลผลิต (Output): มหาวิทยาลัยสยาม มี เว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual Library ที่: https://ectl.siam.edu/

สรุปผลการดำเนินงาน: โครงการ “ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์”


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ เผยแพร่บนเว็บไซต์