Open Access Database : ฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภท Open Access

Open Access Database : ฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภท Open Access

 

Open Access หมายถึง กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ถูกปรับเปลี่ยนตั้งแต่สิทธิ์การสร้าง สิทธิ์การเข้าถึง สิทธิ์การใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มุ่งเน้นให้กับคนทุกคน ในส่วนการใช้คำในภาษาไทย ยังไม่มีการบัญญัติอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการใช้คำนี้ทั้งในรูป “การเข้าถึงแบบเปิด” และ “การเข้าถึงอย่างเสรี” ทั้งนี้มีฐานข้อมูล Open Access บางฐานที่สามารถสืบค้นได้จาก EBSCO Discovery Service  (ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ) ที่สามารถค้นหาและใช้ทรัพยากรฯ ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 12 สถาบัน   


DOAB  Link: https://www.doabooks.org/
แหล่งข้อมูลหนังสือวิชาการอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


DOAJ Link:  https://www.doaj.org/
แหล่งข้อมูลวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


F1000Research  Link:  https://f1000research.com/
แหล่งข้อมูลบทความและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์   สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


PubMed  Link:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
แหล่งข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


Taylor&Francis | Online  Link: https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals
ฐานข้อมูวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


Google ScholarLink:  https://scholar.google.co.th/
แหล่งรวมงานเขียนทางวิชาการ


    New York City School Library System Link: https://nycdoe.libguides.com/COVID-19ebooks/free COVID-19 Children’s eBook Collection  แหล่งรวมหนังสือภาษาต่างประเทศของเด็กเกี่ยวกับโรคโควิด


PDF Drive Link:  https://www.pdfdrive.com/

แหล่งรวมไฟล์ PDF eBooks ที่มีจำนวนมากถึง 74,987,179 eBooks ให้ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีขีดจำกัดในการดาวน์โหลด


PLOS|ONELink:  https://www.plos.org/
แหล่งข้อมูลวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์


OA Link: https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books   รวมวารสาร และหนังสือ open access 


       The UNESCO OA Link: https://unesdoc.unesco.org/library                    รวมสิ่งพิมพ์ OA ของ UNESCO : ซึ่งส่วนมากเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา มีหลากหลายภาษา: 9,427 results in Open Access resources


OPENBASE.IN.TH  Link:  http://www.openbase.in.th/
คลังเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย


THAIJOLink:  https://www.tci-thaijo.org/
รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) สามารถสืบค้นในที่เดียวได้จากฐานข้อมูล EDS


Ag eBook  Link: https://ag-ebook.lib.ku.ac.th/
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


หน่วยงานที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
  • กรมควบคุมโรค

eBook Link: http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

eBook Link: http://e-library.dmsc.moph.go.th/

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

eBook Link: https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/st-book-series.html

  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

eBook Link: https://www.amazingthailandebook.com/newrelease

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย

eBook Link: https://www.bot.or.th/Thai/ReportAndPublication/Publications/Pages/default.aspx

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

eBook Link: https://www.thaihealth.or.th/Books.html

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

eBook Link: https://www.stkc.go.th/ebook


ฐานข้อมูลงานวิจัย ในประเทศไทย ที่อยู่ที่ไหนค้นหาได้ง่าย

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University Research)
ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยามแบบออนไลน์ ประกอบด้วย งานวิจัยจากอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก มาให้บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดงานวิจัยได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย
>> https://e-research.siam.edu/


Thai Digital Collection (TDC) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แหล่งรวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
>> http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
** ใช้งานต้องสมัครสมาชิกก่อน


Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (DRIC) รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (Full Text ไม่ได้มีทุกรายการ)
>> http://www.researchgateway.in.th
**ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก


ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)
รวมรวบงานวิจัยมากมาย และสามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสารฉบับเต็ม หรือเฉพาะบทที่ต้องการได้ มีจำนวนทรัพยากรทั้งหมดถึง 248,686 รายการ
>> http://dric.nrct.go.th/Index
**ก่อนใช้งานต้องสมัครสมาชิก


คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
คลังวิจัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานวิจัยจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
>> https://cuir.car.chula.ac.th


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2 หมื่นรายการ ให้บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ได้
>> https://digital.library.tu.ac.th 


ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลรวมงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ยกเว้น สารนิพนธ์ไม่มีออนไลน์)
>> http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html


ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository
รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
>> http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace


ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
>> https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488


ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
>> http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php


คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถใช้เสิร์ชเอ็นจินของทางคลังเข้าไปส่องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของสถาบันได้ โดยแต่ละงานวิจัยจะถูก
จัดให้อยู่ภายใต้คณะวิชาต่างๆ
>> http://kb.psu.ac.th/psukb


ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
>> https://pqdtopen.proquest.com/search.html


ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
รวมงานวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
>> https://www.tsri.or.th/th/knowledge/elibrary


งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รวบรวมงานวิจัย รายงานการศึกษา และโครงการศึกษาวิจัย (เข้าไปที่เมนู ห้องสมุดกฎหมาย >> ผลงานวิจัย)
>> http://www.krisdika.go.th


ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน  กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
แหล่งรวมงานวิจัยด้านแรงงาน ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม
>> http://research.mol.go.th/2013


ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (OEC Knowledge and Data Center) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณาพ ให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  มีระบบสมาชิกที่จะส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

>>   www.thaiedresearch.org


งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
รวมงานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งสามารถ Login ด้วย Facebook
>> https://www.kpi.ac.th/knowledge/research


ผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

>>  https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/ser.asp


ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อและลิงค์ Open Access eBooks & eJournals