การพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

“คุณภาพของบุคลากร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้อง บริหารจัดการ ดูแล ฝึกอบรม และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาบุคลากร  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 (1 สิงหาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566) บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวนทั้งหมด 14 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาด้วยตนเองทางออนไลน์ จำนวน 12 คน จากจำนวนทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 3 ครั้ง/คน/ปีการศึกษา  จากจำนวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วมทั้งหมด 40  เรื่อง  ดังนี้ ผู้อำนวยการ 1.อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ /จำนวน 11 เรื่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  /จำนวน 9 เรื่อง  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน 3. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  /จำนวน 24 เรื่อง 4. นางสุดา  ทองชิว  /จำนวน 8 เรื่อง 5. นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  /จำนวน 11 เรื่อง  6. นาง อารี แก้วพิพัฒน์  /จำนวน 5 เรื่อง 7. นางสาวแคทรียา ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอัตราพิเศษด้านผู้พิการ)  /จำนวน 0 เรื่อง  แผนกบริการและประชาสัมพันธ์ 4 คน 8. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  /จำนวน 8 เรื่อง  9. นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี /จำนวน 6 เรื่อง  10. นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  /จำนวน 6 เรื่อง   11. นางอรุณี ชื้นประไพ (เตรียมเกษียณ มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์) /จำนวน 2 เรื่อง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 คน 12. อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  /จำนวน 0 เรื่อง 13. นางณัชชา เดชาเต็งประทีป  /จำนวน 5 เรื่อง 14. และเลขานุการ นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  /จำนวน  8 เรื่อง   โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะทั้งทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการ การเรียน การสอน และการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความรู้รอบตัวและทักษะการใช้ชีวิต โดยมีหัวข้อการเข้าร่วม ดังนี้

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะ ด้านวิชาชีพบรรณารักษ์และห้องสมุด

 1. การฝึกอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO HOST & EBSCO Discovery Service (EDS)” จัดโดยสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา นาง อารี แก้วพิพัฒน์ นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  นางอรุณี ชื้นประไพ
 2. การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14 จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ชั้น 1 เมืองทองธานี บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 3. การประชุม: คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.ครั้งที่ 3/2566 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ  จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 
 4. การประชุม: คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ  จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี
 5. การประชุม: กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดประชุม ครั้งที่ 18/5/2565 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 6. การประชุม: กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดประชุม ครั้งที่ 18/4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 7. การประชุม: กลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดประชุม ครั้งที่ 18/3/2565 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 8. การประชุม กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 ได้จัดประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่
 9. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายการจัดการข้อมูลดิจิทัลกับการขอการรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการคลังข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ” จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น. บุคลากรที่เข้าร่วมประชุม นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 10. ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.  บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่ นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 11. การประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 12.00 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO บุคลากรที่เข้าประชุม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 12. การประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 12.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO บุคลากรที่เข้าประชุม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 13. การประชุม: เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL / EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 12.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น MS Teams ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO บุคลากรที่เข้าประชุม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 14. การประชุม TK FORUM 2023 หัวข้อ “Library Possible : The Creative Solutions for Better Library Service” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom บุคลากรที่เข้าร่วมประชุม นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 15. งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัล: ความท้าทายในงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น.ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่าน Zoom Meeting) จัดโดยศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคลากรที่เข้าร่วมงาน นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา

 16. งานสัมมนาวิชาการ “ครบเครื่อง เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ ยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่าน Zoom Meeting) จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา บุคลากรที่เข้าฟังสัมมนา นางพรรณี จิวพุทธิธรรม

 17. การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ นักสารสนเทศยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล จัดโดยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom บุคลากรที่เข้าร่วมงาน นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 18. การเสวนาเรื่อง Tricks and Talk with Expert Reference Librarian จัดโดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-12.00 น.ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting  บุคลากรที่เข้าร่วมงาน นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 19. เรียนออนไลน์ ThaiMOOC วิชา การจัดการความรู้ Knowlede Management พัฒนารายวิชาโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3 ชั่วโมงการเรียนรู้) บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตรนางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา
 20. การอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยง เรื่อง ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน operational risk เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. จัดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 21. การอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยง เรื่อง ความเสี่ยงทางการเงิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. จัดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
 22. การอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยง เรื่อง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. จัดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะ ด้านเทคโนโลยี

 1. โครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) กิจกรรม: การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล เรื่อง “การนำ Line Notify มาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด” จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา นาง อารี แก้วพิพัฒน์ 
 2. โครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) กิจกรรม: การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล เรื่อง FOLIO ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้มาตรฐานใหม่ (ฺBibframe)” จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นาง อารี แก้วพิพัฒน์
 3. โครงการพัฒนาทักษะใหม่ (UpSkill / ReSkill) กิจกรรม: การเพิ่มพูนความรู้ทักษะการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล เรื่อง “การสร้างสื่อให้ดึงดูดโดยใช้โปรแกรม Canva” จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ 18 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี  นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา นาง อารี แก้วพิพัฒน์ นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  นางอรุณี ชื้นประไพ
 4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Smart Subject Suggester ผู้ช่วยบรรณารักษ์แค็ตตาล็อกยุคใหม่” จัดโดยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-12.00 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom บุคลากรที่เข้ากิจกรรม นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสุดา  ทองชิว นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์ นางณัชชา เดชาเต็งประทีป นางสาวกัลยา ศุภพันธุ์มณี นาง อารี แก้วพิพัฒน์ 
 5. ประชุมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง  WorldCat Entities: a significant step toward the future of library metadata   จัดโดย OCLC และ Advanced Media Supplies Co.,Ltd (AMS) เมื่อวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566  บุคลากรที่เข้าร่วมงาน นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 6. เรียนออนไลน์ ThaiMOOC วิชา Google Tools เพื่อการพัฒนางาน พัฒนารายวิชาโดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (6 ชั่วโมงการเรียนรู้) บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ

 1. เรียนออนไลน์ CMU MOOC วิชา Learning Business English through News : เรียนภาษาอังกฤษ ธุรกิจจากข่าว (ปีที่ 2) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (.. ชั่วโมงการเรียนรู้) August 2022 บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา 

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 1. การประชุมทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านระบบออนไลน์(โปรแกรม Zoom) จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา
 2. โครงการอบรม AUN-QA Overview วันที่ 9 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น. จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม

การพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้และทักษะ ด้านวิชาการ การเรียน การสอน และการวิจัย

 1. การอบรมเรื่อง “การวัดประเมินผลแบบ Rubric Score” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมอบรม อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมอบรม อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
 3. การอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมอบรม อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
 4. การอบรมเรื่อง “การสอนในยุค AI” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมอบรม อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
 5. การประชุมวิชาการ เรื่อง ”พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง” เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 บุคลากรของสำนักฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 (42nd WUNCA) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ  จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
 7. เรียนออนไลน์ SET e-Learning วิชา ชีวิตดี๊ดี…เลือกใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาด (40 นาที การเรียนรู้ )  โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 กรกฎาคม 2565 บุคลากรที่ที่ได้รับประกาศนียบัตร นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 8. เรียนออนไลน์ SET e-Learning วิชา รู้ทันภัยทางการเงิน ตั้งสติไว้ไม่โดนหลอก (34 นาที การเรียนรู้ )  โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 27 กรกฎาคม 2565 ที่บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
 9. เรียนออนไลน์ CMU MOOC วิชา Dog Lover คนรักสุนัข พัฒนารายวิชาโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตร นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา