การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2562  เวลา 09.30 14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม (นางพรรณี จิวพุทธิธรรม และ นายทศพร ศิริโชคทรัพย์) ได้เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ในครั้งนี้ 9 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยามซึ่งเป็นสมาชิกที่ใช้ระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ที่มีความร่วมมือกันทำข้อตกลงในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือที่เรียกว่า ILL (Inter Library Loan)


สรุปหัวข้อการประชุมความร่วมมือการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ของกลุ่ม TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562

  • 1. การปรับ Email group สำหรับ ILL  ได้ดำเนินการปรับให้ใช้ Email กลาง หรือ Email group ของแต่ละมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว
  • 2. การวิเคราะห์สาขาวิชา ของทรัพยากรสารสนเทศ ที่ให้บริการ ILL ในแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด ที่ประชุมมีมติ ไม่เพิ่มช่องสาขาวิชาในแบบฟอร์มการยืม เนื่องจากสามารถดูข้อมูลสาขาวิชาในสถิติการใช้ฐานข้อมูลEDS ได้
  • 3. ความคืบหน้า App tracking เป็น feature ใหม่ที่บริษัท EBSCO จะนำมาใช้ในการยืมระหว่างห้องสมุดในระบบ EDS เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบคำร้อง/สถานะการยืมได้ ซึ่งที่ประชุมให้เพิ่มรายละเอียดการลงสถานะข้อมูลการยืม เพิ่มช่องราคาประเมินหนังสือและค่าจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ นั้นยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
  • 4. การปรับย้ายแบบฟอร์การยืมระหว่างห้องสมุด/ ILL ไปอยู่บน google form ที่ประชุมมีมติให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และผลกระทบหากมีการปรับย้าย
  • 5. การเชิญ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ในครั้งต่อไป เพื่อที่สมาชิกจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติและระเบียบการให้บริการยืมหว่างห้องสมุด/ILL ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 6. Software as a Service Update บริษัท EBSCO ได้พัฒนาระบบการแสดงผลการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในอนาคต ซึ่งได้นำผลการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการสืบค้นของผู้ใช้เป็นฐานในการพัฒนา โดยจะแสดงผลสืบค้นแบบเดียวกันกับการแสดงผลสืบค้นของ Google
  • 7. ระเบียบใหม่ในการยืมระหว่างห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล  กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ยืมระหว่างห้องสมุด จากมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีค่าใช้บริการ ตามระเบียบใหม่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดอัตราการให้บริการไว้ใน ประกาศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการของห้องสมุด พ.ศ. 2562 หน้า 6


กำหนดการประชุม Tu-Thaipul: จะจัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/ 2562
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2562

อ่านรายละเอียด: บริการยืมระหว่างห้องสมุดกลุ่ม TU-THAIPUL

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2562