วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์: Ph.D. in Social Sciences Journal
Print ISSN: 2229-1148

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ต.ค. 2562 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือด้านสังคมศาสตร์ โดยจะตีพิมพ์ในสาขาวิชาสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารการศึกษา วิจัยการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาให้คำปรึกษา บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
Description: Ph.D. in Social Sciences Journal aim to support and publish academic article in many field such as Sociology, Political Science, Laws, Educational Administration, Educational Research, Educational Technology, Industrial and Organizational Psychology, Counseling Psychology, Business Administration, and Economics.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Ph.D. in Social Sciences Journal


วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์: Ph.D. in Social Sciences Journal